Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacje 

Miejsca, gdzie udzielana jest pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

*************

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA – NIEODPŁATNA MEDIACJA

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA – PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

*************

Starosta Szczecinecki informuje, że od 4 maja 2022 r. zostanie przywrócone funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie stacjonarnym zlokalizowanego w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przy ul. Lipowej 6, 78-449 Borne Sulinowo. Do punktu zostaną dostarczone w drugiej połowie kwietnia 2022 r. (po uprzednim ustaleniu terminu) osłona nablatowa, wydrukowane formularze i materiały biurowe.

Nieodpłatne porady w trybie stacjonarnym będą udzielane w ramach obowiązującego harmonogramu dla poszczególnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Szczecineckiego.

Beneficjenci nieodpłatnej pomocy powinni uprzednio zarejestrować się na poradę w następujący sposób:
• zadzwonić pod numer telefonu: 94 37 292 25;
• albo przesłać zgłoszenie na adres e-mail: pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl;
• albo zarejestrować sic samodzielnie poprzez elektroniczny moduł rejestracji utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/zachodniopomorskie/szczecinecki;
• albo zapisać sic osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Szczecinku, przy ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek (od poniedziałku do środy i piątki w godzinach od 7:00 do 15:00 i w czwartek w godzinach od 8:00 do I6:00.

W razie pytań /wiązanych z przywróceniem funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie stacjonarnym, proszę o kontakt z Panem Arkadiuszem Krawcewiczem z Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Szczecinku: nr tel. 94 37 292 47, a.krawcewicz@powiat.szczecinek.pl

*************

Od 3 stycznia 2022 r. (poniedziałek) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na obszarze powiatu szczecineckiego będą udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu (porady w trybie zdalnym).
Nieodpłatne porady w trybie stacjonarnym pozostają zawieszone do odwołania.

Nieodpłatne porady będą udzielane w ramach obowiązującego harmonogramu dla poszczególnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu szczecineckiego.
Beneficjenci nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinni uprzednio zarejestrować się na poradę w następujący sposób:
– zadzwonić pod numer telefonu: 94 37 292 25;
– lub przesłać zgłoszenie na adres e-mail: pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl;
– lub zarejestrować się samodzielnie poprzez elektroniczny moduł rejestracji utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/zachodniopomorskie/szczecinecki

Aktualne informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Szczecineckiego i w biuletynie informacji publicznej pod linkami:
https://powiat.szczecinek.pl/aktualnosci/pomoc-prawna-bezplatnie.html
https://powiatszczecinecki.bip.net.pl/kategorie/51-nieodplatna-pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie

Harmonogram udzielania nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obowiązujący na terenie Powiatu Szczecineckiego w 2022 r. Powiat Szczecinecki – harmonogram NPP-NPO 2022

*************

Kto może skorzystać:

Z nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji może skorzystać osoba uprawniona, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • nieodpłatną mediację,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • pomoc prawną osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku,
 • pomocą prawną związaną z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
 • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
Wykaz miejsc, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:
Starostwo Powiatowe w Szczecinku (NPP)

ul. Warcisława IV 16
78-400 Szczecinek
pok. nr 001 (parter)

Interesanci przyjmowani są w:
– poniedziałki, w godzinach 08:30-12:30,
– wtorki, w godzinach 09:00-13:00,
– środy, w godzinach 10:30 – 14:30,
– czwartki, w godzinach 12:00-16:00,
– piątki, w godzinach 09:00-13:00.

Gmina Biały Bór (NPP)

Urząd Miasta i Gminy w Białym Borze
ul. Słupska 10
78-425 Biały Bór
pok. nr 16 (parter)

Interesanci przyjmowani są w:
– poniedziałki, w godzinach 13:00-17:00,
– czwartki, w godzinach 08:00-12:00

Gmina Borne Sulinowo (NPP)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo
pok. nr 4 (parter)

Interesanci przyjmowani są w:
– wtorki, w godzinach 08:00-12:00,
– środy, w godzinach 08:00-12:00,
– piątki, w godzinach 09:00-13:00.

Gmina Grzmiąca (NPO)

Urząd Gminy w Grzmiącej
ul. 1 Maja 7
78-450 Grzmiąca
pok. nr 12 (parter)

Interesanci przyjmowani są w:
– poniedziałki, w godzinach 13:00-17:00,
– wtorki, w godzinach 13:00-17:00.

Gmina Barwice (NPO)

Ośrodek Kultury i Turystyki
ul. Wojska Polskiego 15
78-460 Barwice
pok. nr 1 (parter)

Interesanci przyjmowani są w:
– środy, w godzinach 15:00-19:00,
– czwartki, w godzinach 15:00-19:00,
– piątki, w godzinach 14:00-18:00.

Na nieodpłatne porady można zapisać się za pośrednictwem telefonu, adresu e-mail oraz osobiście w Starostwie Powiatowym w Szczecinku (ul. Warcisława IV 16) – Biuro Obsługi Interesanta:
• tel. 94 37 292 25,
• e-mail: pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl
Ponadto istnieje możliwość skorzystania z elektronicznej rejestracji wizyt na nieodpłatne porady poprzez moduł zapisów publicznych w systemie teleinformatycznym NPP-NPO stworzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/zachodniopomorskie/szczecinecki

Przy rejestracji na nieodpłatną poradę należy podać inicjały imienia i nazwiska oraz numer telefonu.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez magistra prawa powinna złożyć przed udzieleniem nieodpłatnej porady oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, że przyjmuje do wiadomości, że nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez osobę, która:

 • – ukończyła wyższe studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • – posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 • – korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • – nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  a nie przez adwokata, radcę prawnego albo doradcę podatkowego.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Wspomniane osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie. Wzór oświadczenia można pobrać poniżej.

Pomoc de minimis:
Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:
1) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz
2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

Art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:

„Art. 37. [Obowiązki podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis] 1. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) (uchylony);
3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
2a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3, oraz wzór formularza informacji, kierując się koniecznością zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych informacji.
3. Prezes Urzędu przedstawia Komisji, na jej wniosek, informacje o pomocy de minimis.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa przedstawia Komisji, na jej wniosek, informacje o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
5. Podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy.
5a. W przypadku pomocy publicznej przewidzianej w akcie normatywnym, o którym mowa w art. 6 ust. 2, zaświadczenia, oświadczenia lub informacje, o których mowa w ust. 1, 2 lub 5, beneficjent pomocy składa każdorazowo z deklaracją, zeznaniem rocznym lub innym dokumentem, z których wynika wartość pomocy.
5b. W przypadku pomocy de minimis przewidzianej w akcie normatywnym, o którym mowa w art. 6 ust. 2, gdy z deklaracji, zeznania rocznego lub innego dokumentu nie wynika wartość pomocy, zaświadczenia, oświadczenia lub informacje, o których mowa w ust. 1 lub 2, składa beneficjent pomocy wraz z informacją, o której mowa w art. 5 ust. 3ba.
6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 5, oraz wzory formularzy informacji, biorąc pod uwagę przeznaczenie planowanej pomocy oraz konieczność zapewnienia nieprzekroczenia dopuszczalnej wielkości pomocy udzielonej w związku z realizacją danego przedsięwzięcia przez poszczególne podmioty ubiegające się o pomoc oraz uwzględniając wymagania z zakresu sprawozdawczości.
7. Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 5, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.
8. Obowiązku przedstawiania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3 oraz w ust. 5, nie stosuje się, jeżeli informacje te przekazuje się podmiotowi udzielającemu pomocy na podstawie odrębnych ustaw”.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, wspomniany podmiot przedstawia Staroście Szczecineckiemu przed udzieleniem nieodpłatnej porady następujące informacje dotyczące:
1) wnioskodawcy:
a) imię i nazwisko albo nazwę,
b) adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,
c) identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę,
d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
e) formę prawną,
f) wielkość,
g) klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489),
h) datę utworzenia,
i) wskazanie powiązań z innymi przedsiębiorcami,
j) informacje o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy;
2) sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości – w przypadku pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w:
a) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), jeżeli do ustalenia wartości pomocy de minimis konieczne jest ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy,
b) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8);
3) prowadzonej działalności gospodarczej;
4) pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;
5) rekompensaty otrzymanej z tytułu wykonywania usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym w odniesieniu do tej samej usługi, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szczecinku pod linkiem->>>

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA OBSZARZE POWIATU SZCZECINECKIEGO W ROKU 2021 harmonogram NPP-NPO 2021

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 05.07.2021 – lista jedn. nieodpł. poradnictwa ZSZ

Print Friendly, PDF & Email