ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Przebudowa ulicy Lipowej w Bornem Sulinowie

Przedmiotem projektu jest inwestycja liniowa polegająca na przebudowie istniejącej drogi gminnej nr 394010Z – ulicy Lipowej w Bornem Sulinowie.

W ramach zadania ww. droga zostanie przebudowana na odcinku 0,204 km wraz ze skrzyżowaniem z ul. Magnoliową w km 0+037,75 w zakresie pasa drogowego ul. Lipowej, tj. dz. nr 4/2 obr. Borne 07.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie droga publiczna gminna klasy D- dojazdowa, kat. KR-1, 1-jezdniowa, 2-pasmowa o szer. 5,5 m (2,75 m każdy pas ruchu) z jednostronnym chodnikiem (str. L dł. 169,75 m, szer. 2,0 m), ciągiem pieszo-rowerowym (str. P dł. 26,80 m, szer. 2,5 m) i progiem zwalniającym. Wzdłuż drogi znajdować się będzie 7 punktów świetlnych.

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:
• wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi asfaltowej,
• przebudowa i budowa chodników,
• budowa wspólnego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej zlokalizowanej po stronie wschodniej w km 0+007,15 do ul. Magnoliowej,
• przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
• instalacja kanalizacji deszczowej odwodnienia pasa drogowego wraz z przyłączeniami,
• przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją,
• przebudowa oświetlenia ulicznego.

Poprzez podniesienie standardu technicznego drogi, realizacja zadania znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, zapewni spójność i jednorodność sieci dróg publicznych oraz zwiększy dostępność komunikacyjną instytucji publicznych (Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ochotniczej Straży Pożarnej i banku) w gm. Borne Sulinowo.

Wartość zadania – 623 718,70 zł

Termin realizacji – 23 września 2020 r. – 31 sierpnia 2021 r.

Projekt dofinansowany kwotą 311.789,43 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ul. Lipowa przed remontem:

Ul. Lipowa w trakcie prac remontowych:

Print Friendly, PDF & Email