Silnowo

Działka nr 14/14
    Wielkość terenu – 2228 m2.
    Przeznaczenie – siedliska rolne, budownictwo mieszkalne, jednorodzinne.
    Położenie nieruchomości – Silnowo
    Forma, warunki zbycia – przetarg.

  ***************************************

Działki pod budownictwo jednorodzinne
Działki położone w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo. Działki gruntowe, niezabudowane, nieuzbrojone. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo: tereny pod budownictwo jednorodzinne, z dopuszczeniem zabudowy mieszkalno-usługowej (usługi nieuciążliwe).

Numer ewidencyjny działki Powierzchnia (ha) Nr Księgi Wieczystej
44/11 0.09  
44/20 0.1007  
44/25 0.0679  
44/26 0.069  
44/27 0.0691  
44/28 0.0713  
44/29 0.07  
44/34 0.04  
44/35 0.03  
44/36 0.03  16307
44/37 0.03  
44/38 0.03  
44/39 0.03  
44/40 0.05  
44/41 0.07  
44/42 0.07  
44/46 0.07  
44/47 0.0494  
44/51 0,09  

Działka nr 11/6
Działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 11/6, o powierzchni 0,4297 ha, położona w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo. Działka gruntowa, niezabudowana, nieuzbrojona, położona w miejscowości Silnowo. KW nr 16307. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo: teren przeznaczony pod zabudowę ustugowo-magazynową.

Działka nr 44/24
Działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 44/24, o powierzchni 0,1000 ha, położona w miejscowości Silnowo, obręb Siłnowo, gmina Borne Sulinowo. Działka gruntowa, niezabudowana. KW nr 16307. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo: cele rolne, sady. Forma zbycia: przetarg nieograniczony ustny.

 ***************************************

Ważne informacje

Zainteresowani nabyciem proszeni są o złożenie w tut. Urzędzie (pocztą lub osobiście) wniosku o nabycie nieruchomości. Wniosek winien zawierać: adres do korespondencji oraz określenie nieruchomości.

Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy. Na podstawie operatu szacunkowego Burmistrz ustala cenę wywoławczą i ogłasza I przetarg na zbycie nieruchomości. Warunki uczestnictwa w przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu.

Procedura przygotowania nieruchomości do zbycia od złożenia wniosku do ogłoszenia przetargu trwa 3-4 miesiące.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2004 r. Nr 207, poz.2108).

W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz uzyskania szczegółowych informacji na temat nieruchomości do zbycia (dzierżawy) prosimy kontaktować się z Referatem Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 10, nr tel. (094) 37 34 151 lub (094) 37 34 145, e-mail: nieruchomosci@bornesulinowo.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

PrintFriendly and PDF