Rakowo

Rakowo

Nieruchomości gruntowe położone w obrębie Rakowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków działkami numer:

  • 79/11 o pow. 0,1364 ha,
  • 79/12 o pow. 0,1348 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem: 7.MN – Teren pod budownictwo jednorodzinne. Pozostałe ustalenia jak 6 MN.

 

 

*******

Działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 37/3, o pow. 0,3060 ha, położona w miejscowości Rakowo, obręb Rakowo, gmina Borne Sulinowo, kw. nr 16757.
Działka gruntowa, niezabudowana, nieuzbrojona, położona na obrzeżu zabudowy mieszkalno-gospodarczej wsi Rakowo.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo: grunty rolne.
Forma zbycia: I przetarg nieograniczony ustny.

 ***************************************

Ważne informacje

Zainteresowani nabyciem proszeni są o złożenie w tut. Urzędzie (pocztą lub osobiście) wniosku o nabycie nieruchomości. Wniosek winien zawierać: adres do korespondencji oraz określenie nieruchomości.

Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy. Na podstawie operatu szacunkowego Burmistrz ustala cenę wywoławczą i ogłasza I przetarg na zbycie nieruchomości. Warunki uczestnictwa w przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu.

Procedura przygotowania nieruchomości do zbycia od złożenia wniosku do ogłoszenia przetargu trwa 3-4 miesiące.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2004 r. Nr 207, poz.2108).

W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz uzyskania szczegółowych informacji na temat nieruchomości do zbycia (dzierżawy) prosimy kontaktować się z Referatem Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 10, nr tel. (094) 37 34 151 lub (094) 37 34 145, e-mail: nieruchomosci@bornesulinowo.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

PrintFriendly and PDF