Łubowo

Działki pod budownictwo jednorodzinne
Kompleks działek niezabudowanych o powierzchni około 0,1 ha, przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Działki położone są przy ul. Rakowskiej, przy trasie Łubowo – Rakowo.

 

 

  ***************************************

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
NA TERENIE GMINY BORNE SULINOWO, OBRĘB ŁUBOWO

Lp.

Nr KW

Nr działki

Pow. (ha)

Opis

Przeznaczenie

Forma zbycia

1

16372

565/6

0,39

działki gruntowe nie zabudowane, położone między drogą krajową do Szczecina, a drogą powiatową do Komorza, nieuzbrojona.
Zespół pawilonów usługowych. Dopuszcza się zabudowę mieszkalno-usługową. Wyklucza się zabudowę mieszkalną bez usług. Wymagana jest koncepcja zagospodarowania terenu.

zabudowa mieszkalno – usługowa

 przetarg

2

16372

565/7

0,2

zabudowa mieszkalno – usługowa

 przetarg

4

16372

350/3

0,24

działka niezabudowana, nie uzbrojona, porośnięta lasem, położona 300 – 400 m od jeziora Lubicko Wlk.

cele rolne i leśne

 przetarg

 ***************************************

Nieruchomość gruntowa nr 325/3 o pow. 1900 m2 , niezabudowana, nieuzbrojona, położona w bezpośrednim sąsiedztwie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz działki z rampą kolejową i składnicą drewna.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod budownictwo mieszkalno – produkcyjne i zagrodowe, budownictwo jednorodzinne.

***************************************

Ważne informacje

Zainteresowani nabyciem proszeni są o złożenie w tut. Urzędzie (pocztą lub osobiście) wniosku o nabycie nieruchomości. Wniosek winien zawierać: adres do korespondencji oraz określenie nieruchomości.

Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy. Na podstawie operatu szacunkowego Burmistrz ustala cenę wywoławczą i ogłasza I przetarg na zbycie nieruchomości. Warunki uczestnictwa w przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu.

Procedura przygotowania nieruchomości do zbycia od złożenia wniosku do ogłoszenia przetargu trwa 3-4 miesiące.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2004 r. Nr 207, poz.2108).

W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz uzyskania szczegółowych informacji na temat nieruchomości do zbycia (dzierżawy) prosimy kontaktować się z Referatem Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 10, nr tel. (094) 37 34 151 lub (094) 37 34 145, e-mail: nieruchomosci@bornesulinowo.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

PrintFriendly and PDF