Krągi

Działki nr 64, 65
    Wielkość terenu: działka nr 64 – pow. 7600 m2, działka nr 65 – pow. 4800 m2.
    Przeznaczenie – obiekty obsługi szlaku turystycznego, motel, parking.
    Położenie nieruchomości – Krągi przy drodze krajowej nr 174 Szczecinek-Szczecin.
    Uzbrojenie terenu – działki nieuzbrojone.
    Forma, warunki zbycia – przetarg

 ***************************************

Ważne informacje

Zainteresowani nabyciem proszeni są o złożenie w tut. Urzędzie (pocztą lub osobiście) wniosku o nabycie nieruchomości. Wniosek winien zawierać: adres do korespondencji oraz określenie nieruchomości.

Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy. Na podstawie operatu szacunkowego Burmistrz ustala cenę wywoławczą i ogłasza I przetarg na zbycie nieruchomości. Warunki uczestnictwa w przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu.

Procedura przygotowania nieruchomości do zbycia od złożenia wniosku do ogłoszenia przetargu trwa 3-4 miesiące.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2004 r. Nr 207, poz.2108).

W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz uzyskania szczegółowych informacji na temat nieruchomości do zbycia (dzierżawy) prosimy kontaktować się z Referatem Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 9 i 10, nr tel. (094) 37 34 151 lub (094) 37 34 145,
e-mail: nieruchomosci@bornesulinowo.pl. od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1400.

*************************************

 

331-8

  

Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 331/8 o pow. 0,0894 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW nr KO1I/00050657/7. Nieruchomość jest niezabudowana, nieuzbrojona. Teren działki posiada dostęp do drogi gruntowej utwardzonej(szutrowej). Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Rzeźba terenu płaska, kształt działki nieregularny.

W m.p.z.p. uchwalonym Uchwałą Nr XIX/241/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 stycznia 1996r. Teren oznaczony jest symbolem: MN – Budownictwo jednorodzinne. Teren z istniejącą zabudową jednorodzinną do remontów i modernizacji. Możliwość rozbudowy z zachowaniem dachów stromych.

*************************************

98

Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 98/2 o pow. 0,1596 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00050659/1.

Nieruchomość jest niezabudowana, nieuzbrojona. Teren działki posiada dostęp do drogi gruntowej nieutwardzonej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Rzeźba terenu płaska, kształt działki nieregularny.

W m.p.z.p. uchwalonym Uchwałą Nr XIX/241/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 stycznia 1996r. Teren oznaczony jest symbolem: MR, MN – Budownictwo mieszkalno – produkcyjne i zagrodowe.

 

PrintFriendly and PDF