Wykaz firm

Nowe zasady rejestracji działalności gospodarczej – informacje dla przedsiębiorców

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Organem właściwym do rejestracji działalności gospodarczej jest Minister Gospodarki, a nie jak dotychczas – Burmistrz Bornego Sulinowa.

Zgodnie  z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447) organy ewidencyjne obowiązane były w terminie do dnia 31 grudnia 2011r. przenieść dane przedsiębiorców znajdujących się obecnie w gminnej ewidencji działalności gospodarczej do systemu teleinformatycznego CEIDG (Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej).
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej funkcjonuje już od  1 lipca 2011 r.. Przyspiesza rejestrację działalności gospodarczej dzięki możliwości założenia firmy bezpośrednio przez Internet. Zmniejsza także ilość formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej ponieważ wniosek o wpis do CEDIG jest jednocześnie wnioskiem o wpis do rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

W CEIDG znajdują się informacje o wszystkich przedsiębiorcach prowadzących działalność na terenie całego kraju, w tym o posiadanych przez nich koncesjach, licencjach i zezwoleniach. Podstawowe dane
o przedsiębiorcach są publikowane na stronie internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl  oraz www.firma.gov.pl.
Dotychczas, aby uzyskać informację o przedsiębiorcy, należało zwrócić się do odpowiedniego urzędu miasta lub gminy, w którym przedsiębiorca został zarejestrowany. Obecnie dane o przedsiębiorcy można uzyskać na wyżej wskazanych stronach internetowych.

Zgodnie z art. 37 ust.1 pkt.1 ustawy o s.dz.g. informacje udostępniane przez CEIDG są jawne (oprócz danych wrażliwych, tj. nr PESEL, adres zamieszkania, jeśli nie jest jednocześnie miejscem wykonywania działalności gospodarczej). Każdy może bezpłatnie poprzez wyszukiwarkę znaleźć wybranego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą.

       Od 1 stycznia 2012r. rejestracja przedsiębiorców odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
      Każdy przedsiębiorca może sam zarejestrować działalność gospodarczą przez Internet. Osoba fizyczna składa wniosek on-line o wpis do CEIDG za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej wypełniając formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej CEIDG (www.firma.gov.pl, www.ceidg.gov.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki).
Wniosek składany w ten sposób musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Zaufany profil (ePUAP) można otrzymać bezpłatnie w Urzędach Skarbowych i niektórych oddziałach ZUS (lista firm oraz lista urzędów dostępna na stronie Ministerstwa Gospodarki). Punktem potwierdzającym na terenie Powiatu Szczecineckiego jest Urząd Skarbowy w Szczecinku.
Po pozytywnej weryfikacji przesłanego elektronicznie wniosku system teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku lub informację o błędach, które należy poprawić.
Nadal jednak można złożyć wniosek o wpis do CEIDG w formie papierowej albo elektronicznej
w wybranym urzędzie miejskim. Wniosek składany osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem składającego. Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy i kwituje przyjęcie wniosku. Natomiast wniosek wysłany listem poleconym powinien być opatrzony podpisem własnoręcznym poświadczonym przez notariusza.
            Przyjęty wniosek CEIDG-1 w danej gminie zostaje przekształcony na formę elektroniczną i przesłany do CEIDG  nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania.
            Dokumentem potwierdzającym przyjęcie  i weryfikację papierowego wniosku jest wydane przez urząd potwierdzenie przyjęcia wniosku.

Więcej informacji na www.ceidg.gov.pl

Film instruktażowy:  http://www.youtube.com/watch?v=sa6kLVCV52s&feature=player_embedded

Informacje zaczerpnięte ze strony
Ministerstwa Gospodarki i CEDIG 

 

PrintFriendly and PDF