A  A  A  A

Informacja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku

Informujemy, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Borne Sulinowo, nie ulegają zmianie

Zadeklarowaną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy uiszczać tak jak w latach ubiegłych, na indywidualny numer konta bankowego, w terminach określonych zgodnie z uchwałą Nr XXV/261/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj.:

 1. za styczeń do 15 lutego danego roku,
 2. za luty do 15 marca danego roku,
 3. za marzec do 15 kwietnia danego roku,
 4. za kwiecień do 15 maja danego roku,
 5. za maj do 15 czerwca danego roku,
 6. za czerwiec do 15 lipca danego roku,
 7. za lipiec do 15 sierpnia danego roku,
 8. za sierpień do 15 września danego roku,
 9. za wrzesień do 15 października danego roku,
 10. za październik do 15 listopada danego roku,
 11. za listopad do 15 grudnia danego roku,
 12. za grudzień do 15 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy.

Wpłat dokonywać można w kasie Banku Spółdzielczego o/Borne Sulinowo bez dodatkowych opłat, w placówkach pocztowych, w placówkach bankowych lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację Burmistrzowi Bornego Sulinowa w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

******************

 Harmonogramy wywozu odpadów w okresie od stycznia do marca 2017r.

odpady zmieszane i segregacja – 2017r. – Borne Sulinowo – wielorodzinne

odpady zmieszane i segregacja – 2017r. – Borne Sulinowo – jednorodzinne

odpady zmieszane 2017r. – Dąbie, Dąbrowica, Juchowo, Kiełpino, Kłosówko, Krągi, Liszkowo, Osiczyn, Uniemino, Radacz, Silnowo, Śmiadowo

odpady zmieszane 2017r. – Nobliny

odpady zmieszane 2017r. – Ciemino, Jeleń, Jelonek, Komorze, Łączno, Łubowo, Międzylesie, Piława, Przyjezierze, Rakowo, Strzeszyn

segregacja 2017r. – Przyjezierze, Jeleń, Jelonek, Ciemino, Łączno, Osiczyn, Uniemino, Dąbie, Kiełpino, Juchowo, Radacz, Silnowo, Kłosówko

segregacja 2017r. – Krągi, Śmiadowo, Dąbrowica, Piława, Międzylesie, Strzeszyn, Łubowo, Rakowo, Komorze, Nobliny, Liszkowo

  

******************

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI LUB DOKONANIA ZMIANY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,
UŻYTKOWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU.
Urząd Miejski w Bornem Sulinowie informuje, że na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015, poz. 87), gminy mają obowiązek wprowadzić roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Informacja>>>

******************

Nowy druk deklaracji 

Nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Borne Sulinowo, obowiązujący od dnia 21.07.2016 r.
druk 2016

******************

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI NOWEGO SYSTEMU 

GOSPODARKI ODPADAMI

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391, tekst jednolity z późn. zm.) od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami.

 ******************

PSZOKPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Regulamin

 ******************

Tabelka – segregacja

 ******************

informacja o podmiotach odbierajacych odpady

 ******************

informacje o zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny

******************

miejsce zagospodarowania odpadów

 ******************

obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki

 ******************

osiągnięte poziomy recyklingu

 ******************

stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 ******************

Wykaz aptek przyjmujących przeterminowane leki

 ******************

WAŻNE! Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywa się w oparciu o deklarację, jaką musi złożyć każdy właściciel nieruchomości.

Zgodnie z art. 1 pkt 6) Ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 228) Rada Miejska określiła warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Druk deklaracji: druk 2016

Wszelkie pytania dotyczące nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi prosimy kierować na adres e-mail: odpady@bornesulinowo.pl,  bądź telefonicznie (94) 37 34 164 lub (94) 37 34 137.
W naszej gminie wszyscy właściciele nieruchomości zostali objęci nowymi zasadami, zarówno ci, których nieruchomości są zamieszkałe jak i właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (np. biura, instytucje, sklepy szkoły przychodnie, pensjonaty itp.).

Kto jest właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej?  Czytaj więcej ->

Pierwszą deklarację każdy właściciel nieruchomości musi złożyć do dnia 5 marca 2013r.
Gdy system będzie już w pełni funkcjonował tj. od 1 lipca 2013 r., złożenie pierwszej deklaracji będzie obowiązywało w terminie 14 dni, od kiedy na nieruchomości zamieszka pierwszy mieszkaniec lub powstaną na danej nieruchomości odpady komunalne. Jeżeli w ciągu roku nastąpią zmiany danych, które stanowią podstawę do wyliczenie opłaty, to właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
Właściciel kilku nieruchomości składa odrębną deklarację na każdą z nich!

******************

GOSPODARKA ODPADAMI – CO NAS CZEKA?

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informuję, iż Rada Miejska w Bornem Sulinowie podjęła uchwały, których obowiązek przyjęcia nałożyła ustawa uchwalona przez Sejm RP 1 lipca 2011r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo    
Regulamin zawiera postanowienia regulujące obowiązki właściciela nieruchomości.
W szczególności dotyczy to takich uregulowań jak:
• wielkość i rodzaj pojemników na odpady komunalne,
• częstotliwość odbierania odpadów komunalnych,
• utrzymywanie pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
• obowiązek i zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
• obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz gospodarskie,
• wykaz budynków i budowli podlegających obowiązkowej deratyzacji.

W związku z tym, iż przyjęty Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo jest źródłem prawa miejscowego, oznacza to że wiąże on wszystkich mieszkańców, którzy znajdują się na terenie gminy, nie tylko jako mieszkańcy, ale także wszystkie osoby, które choćby czasowo znajdują się na terenie naszej gminy.

uchwała Nr XXV_258_2016 - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo

 

Uchwała w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Borne Sulinowo, na których powstają odpady komunalne
Wprowadzenie obowiązku odbioru odpadów przez Gminę z nieruchomości niezamieszkałych wpłynie na ujednolicenie systemu  gospodarowania  odpadami  poprzez  objęcie  nim  wszystkich  właścicieli nieruchomości zarówno tych, na których zamieszkują mieszkańcy, jak  również i  tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Przedmiotowymi nieruchomościami, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są m.in. szkoły lub inne placówki oświatowo – kulturalne, biura czy obiekty handlowe, pensjonaty czy domy pomocy społecznej.
czytaj więcej ->  Uchwała nr XXVII_333_2012 – odbiór odpadów

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty
W uchwale przyjęto metodę naliczania stawki za gospodarowanie odpadami od jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne opłatę oblicza się od ilości pojemników. Ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz rodzaj i ilości pojemników wg, których naliczana będzie opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi, ustalona zostanie na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości, której wzór przyjęty został odrębną uchwałą. Aby upowszechnić selektywnie zbieranie odpadów „ u źródła” ustawodawca zobowiązał gminy do określenia niższej stawki opłaty, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. czytaj więcej Uchwała Nr XXV_260_2016

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała określa dokładny termin i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz dostępne metody wnoszenia opłaty. Jest to opłata miesięczna i powinna być uiszczona do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na wskazany rachunek bankowy, odrębny dla każdego właściciela nieruchomości. czytaj więcej Uchwała Nr XXV_ 261_ 2016

Uchwała w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała określa szczegółowy sposób zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W uchwale określono rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość ich odbioru, oraz  sposób świadczenia usług przez gminny punkt odpadów selektywnych.

Uchwala Nr XXVII_333_2012 – tekst jednolity

***************************

Prezentacja i kolory segregacji

 

 

 

 

 

 

ABC segregacji  

 DLA DOCIEKLIWYCH

Baterie, leki

Pamiętajmy, zużyte baterie to odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają toksyczne związki, m.in. ołów i kadm. Dlatego trzeba wyrzucać je do specjalnych pojemników, które znajdują się w szkołach, urzędach, instytucjach. Można je także oddać do sklepów sprzedających baterie.

Stare rtęciowe termometry należy oddać w dowolnej aptece.

Do apteki zanosimy też przeterminowane leki. Puste listki po aspirynie czy witaminie C wrzucamy do zwykłego kosza.

Butelka po coli lub innym napoju

Wszystkie plastikowe butelki po napojach typu PET wyrzucamy do żółtego pojemnika, ale trzeba pamiętać, aby butelkę dobrze zgnieść, żeby zajmowała jak najmniej miejsca, a korek należy odkręcić, bo jest z innego typu plastiku niż butelka. Nakrętki wrzucamy do tego samego pojemnika, warto jednak sprawdzić gdyż, często plastikowe nakrętki są zbierane w różnych instytucjach, również w szkołach, na cele charytatywne.

Karton po pizzy i inne opakowania

Można wrzucać do pojemnika na papier, ale wcześniej trzeba usunąć resztki jedzenia, a także zatłuszczone fragmenty kartonu, np. wieczko.

Z kolei plastikowe pudełko po np. margarynie czy jogurcie możemy umieścić w pojemniku na plastik, nawet bez specjalnego mycia.

Co zrobić z butelką po oleju lub tackami ze styropianu? Wrzucić do pojemnika na odpady pozostałe.

Karton po mleku

Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z 2005 r. opakowania kartonowe do płynnej żywności zbiera się razem z metalami i tworzywami sztucznymi tzn. wyrzucamy do żółtych pojemników. Uwaga! Opakowanie składamy, żeby zajmowało mniej miejsca.

Opakowanie po makaronie

Foliowe opakowanie po makaronie, jak również ryżu czy soli wyrzucamy do żółtego pojemnika na plastik i metal. Tak samo postępujemy z folią, w którą w sklepie zawija się wędliny i ser. Do plastiku wrzucamy też opakowania po czipsach, batonach, zupkach w proszku itp. To laminaty z folii, papieru i aluminium, a więc opakowania wielomateriałowe.

Przepalona żarówka, zepsuta pralka

Wiemy już, że żarówek nie można wyrzucać do pojemników na szkło, bo mają inną temperaturę topnienia niż szkło butelkowe. W takim razie gdzie? Tradycyjne żarówki żarowe nie są odpadem niebezpiecznym, można wyrzucić je do zwykłego śmietnika. Jednak świetlówki i żarówki energooszczędne zawierają rtęć, więc pod żadnym pozorem wyrzucać ich nie można. Trzeba oddać je do punktu, gdzie zbierane są tzw. elektrośmieci, czyli zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki i lodówki. Gmina Borne Sulinowo uruchomi Gminny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych do którego można będzie nieodpłatnie oddać odpady niebezpieczne. Stary sprzęt można też oddać w sklepie przy zakupie nowych urządzeń. Sprzedawca ma obowiązek bez-płatnie go od nas przyjąć.

Herbata w torebkach, chusteczka higieniczna

Herbata zarówno liściasta, jak i w torebkach to odpad organiczny, a zatem jeśli mamy domowy kompostownik, możemy wrzucać tam zużyty woreczek z herbatą. Można tu wrzucać resztki owoców i warzyw, skorupki jajek itp. Nie można pozbywać się mięsa i wyrobów mlecznych. Co ciekawe, do kompostu możemy dodawać niektóre produkty z papieru, które nie nadają się do recyklingu (np. chusteczki higieniczne, serwetki i opakowania po jajkach). Ich włókna nasycają kompost powietrzem i przyczynią się do rozwoju rozkładających go mikroorganizmów. Otrzymanym w ten sposób nawozem możemy użyźniać rośliny doniczkowe.

Słoik po ogórkach

Wrzucamy do pojemnika zielonego. Ale uwaga, metalową pokrywkę odkręcamy i umieszczamy w pojemniku na metal i tworzywa. Papierowych naklejek nie musimy odrywać, urządzenia myjące stłuczkę w hutach szkła bez problemu usuwają takie zanieczyszczenia. Nie musimy więc także myć słoika (lepiej oszczędzać wodę), choć warto go wypłukać, żeby resztki nie gniły w pojemniku. Butelek i słoików nie powinno się tłuc przed wyrzuceniem. I jeszcze raz przypominamy – do zielonych pojemników na szkło nie wyrzucamy żarówek, szyb, luster, szklanek, kieliszków i ceramiki.

Zapalniczka

Zapalniczki są wykonane z wielu materiałów: plastiku, metalu, kamienia, więc niestety wyrzucamy je do zwykłego kosza. Warto zatem kupować zapalniczki z możliwością ponownego napełnienia gazem. Albo zapałki.

Zeszyt zszyty metalową sprężynką

To papier. Pamiętajmy jednak, aby usunąć metalową sprężynkę. Tak samo postępujemy z foliowymi elementami, np. w kopertach. Karton przed wyrzuceniem musimy oczyścić np. z resztek taśmy klejącej. „Gazeta Telewizyjna” czy inne kolorowe magazyny też nadają się do recyklingu. Ważne, aby makulatura była sucha i czysta.

WAŻNE! Surowce wtórne: papier, puszki, a nawet szkło możemy zawieźć do punktu skupu. Wówczas jeszcze na tym zarobimy, choć niewiele.

 

 

 

PrintFriendly and PDF
malarstwo-baner
koncert-kasprzyk-baner
juchowo - dzien otwarty
odpady-wielko
<< >>

500plus

ikonkaSIPparseta

Imieniny obchodzą:
Viktoryn, Helmut

Kalendarz aktualności

Marzec 2017
P W Ś C P S N
« lut    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Pogoda

Borne Sulinowo
29 marca 2017, 07:23
Częściowo słonecznie
Częściowo słonecznie
1°C
odczuwalna: -1°C
aktualne ciśnienie: 1010 mb
wilgotność: 100%
prędkość wiatru: 2 m/s S
Wiatr w porywach: 3 m/s
wschód słońca: 06:33
zachód słońca: 19:24
 

AED

Rozkłady jazdy

Archiwum