Nowy system gospodarki odpadami

Informacja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.

Informujemy, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Borne Sulinowo, nie ulegają zmianie.

Zadeklarowaną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy uiszczać tak jak w latach ubiegłych, na indywidualny numer konta bankowego, w terminach określonych zgodnie z uchwałą Nr XXV/261/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj.:
1) za styczeń do 15 lutego danego roku…

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ODPADY W 2019 R.

******************

Nowy druk deklaracji 

Zgodnie z uchwałą nr Nr XLVII /509 /2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 maja 2018 r., od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – składanej przez właściciela nieruchomości.

druk deklaracji 07-2018 r

******************

INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

******************

Harmonogramy wywozu odpadów od 1 maja 2018r. do 30 kwietnia 2019r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych i segregacji na rok 2018 / 2019. BORNE SULINOWO BUDYNKI WIELORODZINNE.

  

Terminy wywozu odpadów komunalnych i segregacji na rok 2018 / 2019. BORNE SULINOWO (BUDYNKI JEDNORODZINNE). ODPADY BIO BĘDĄ ODBIERANE W CZWARTEK.

Terminy wywozu odpadów komunalnych na rok 2018 / 2019 DĄBIE, DĄBROWICA, JUCHOWO, KIEŁPINO, KŁOSÓWKA, KRĄGI, LISZKOWO, OSICZYN, UNIEMINO, RADACZ, SILNOWO, ŚMIADOWO. ODPADY BIO BĘDĄ ODBIERANE PO TELEFONICZNYM ZGŁOSZENIU.

Terminy wywozu segregacji na rok 2018 / 2019. KRĄGI, ŚMIADOWO, DĄBROWICA, PIŁAWA, MIĘDZYLESIE, STRZESZYN, ŁUBOWO, RAKOWO, KOMORZE, NOBLINY, LISZKOWO. ODPADY BIO BĘDĄ ODBIERANE PO TELEFONICZNYM ZGŁOSZENIU.

Terminy wywozu odpadów komunalnych na rok 2018 / 2019. NOBLINY. ODPADY BIO BĘDĄ ODBIERANE PO TELEFONICZNYM ZGŁOSZENIU.

Terminy wywozu segregacji na rok 2018/2019. PRZYJEZIERZE, JELEŃ, JELONEK, CIEMINO, ŁĄCZNO, OSICZYN, UNIEMINO, DĄBIE, KIEŁPINO, JUCHOWO, RADACZ, SILNOWO, KŁOSÓWKA. ODPADY BIO BĘDĄ ODBIERANE PO TELEFONICZNYM ZGŁOSZENIU.

Terminy wywozu odpadów komunalnych na rok 2018 / 2019. CIEMINO, JELEŃ, JELONEK, KOMORZE, ŁĄCZNO, ŁUBOWO, MIĘDZYLESIE, PIŁAWA, PRZYJEZIERZE ,RAKOWO, STRZESZYN. ODPADY BIO BĘDĄ ODBIERANE PO TELEFONICZNYM ZGŁOSZENIU.

 

 ****************** 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI NOWEGO SYSTEMU 

GOSPODARKI ODPADAMI

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391, tekst jednolity z późn. zm.) od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami.

 ******************

PSZOKPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Regulamin

 ******************

Ulotka – segregacja

 ******************

informacja o podmiotach odbierajacych odpady

 ******************

informacje o zbierających sprzet elektryczny i elektroniczny

******************

miejsce zagospodarowania odpadow

 ******************

obowiazek wyposazenia nieruchomosci w pojemniki

 ******************

osiagniete poziomy recyklingu

 ******************

stawki oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 ******************

wykaz aptek przyjmujacych przeterminowane leki

 ******************

Wszelkie pytania dotyczące nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi prosimy kierować na adres e-mail: odpady@bornesulinowo.pl,  bądź telefonicznie (94) 37 34 164 lub (94) 37 34 137.
W naszej gminie wszyscy właściciele nieruchomości zostali objęci nowymi zasadami, zarówno ci, których nieruchomości są zamieszkałe jak i właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (np. biura, instytucje, sklepy szkoły przychodnie, pensjonaty itp.).

Kto jest właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej?  Czytaj więcej ->

Pierwszą deklarację każdy właściciel nieruchomości musi złożyć do dnia 5 marca 2013r.
Gdy system będzie już w pełni funkcjonował tj. od 1 lipca 2013 r., złożenie pierwszej deklaracji będzie obowiązywało w terminie 14 dni, od kiedy na nieruchomości zamieszka pierwszy mieszkaniec lub powstaną na danej nieruchomości odpady komunalne. Jeżeli w ciągu roku nastąpią zmiany danych, które stanowią podstawę do wyliczenie opłaty, to właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
Właściciel kilku nieruchomości składa odrębną deklarację na każdą z nich!

******************

GOSPODARKA ODPADAMI – CO NAS CZEKA?

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informuję, iż Rada Miejska w Bornem Sulinowie podjęła uchwały, których obowiązek przyjęcia nałożyła ustawa uchwalona przez Sejm RP 1 lipca 2011r.

*******

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo    
Regulamin zawiera postanowienia regulujące obowiązki właściciela nieruchomości.
W szczególności dotyczy to takich uregulowań jak:
• wielkość i rodzaj pojemników na odpady komunalne,
• częstotliwość odbierania odpadów komunalnych,
• utrzymywanie pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
• obowiązek i zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
• obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz gospodarskie,
• wykaz budynków i budowli podlegających obowiązkowej deratyzacji.

W związku z tym, iż przyjęty Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo jest źródłem prawa miejscowego, oznacza to że wiąże on wszystkich mieszkańców, którzy znajdują się na terenie gminy, nie tylko jako mieszkańcy, ale także wszystkie osoby, które choćby czasowo znajdują się na terenie naszej gminy.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo

*******

Uchwała w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Borne Sulinowo, na których powstają odpady komunalne
Wprowadzenie obowiązku odbioru odpadów przez Gminę z nieruchomości niezamieszkałych wpłynie na ujednolicenie systemu  gospodarowania  odpadami  poprzez  objęcie  nim  wszystkich  właścicieli nieruchomości zarówno tych, na których zamieszkują mieszkańcy, jak  również i  tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Przedmiotowymi nieruchomościami, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są m.in. szkoły lub inne placówki oświatowo – kulturalne, biura czy obiekty handlowe, pensjonaty czy domy pomocy społecznej.
czytaj więcej ->  Uchwała nr XXVII_333_2012 – odbiór odpadów

*******

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty
W uchwale przyjęto metodę naliczania stawki za gospodarowanie odpadami od jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne opłatę oblicza się od ilości pojemników. Ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz rodzaj i ilości pojemników wg, których naliczana będzie opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi, ustalona zostanie na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości, której wzór przyjęty został odrębną uchwałą. Aby upowszechnić selektywnie zbieranie odpadów „ u źródła” ustawodawca zobowiązał gminy do określenia niższej stawki opłaty, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. czytaj więcej Uchwała Nr XXV_260_2016

UCHWAŁA NR XLVII/508/2018 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE
z dnia 28 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

uchwala nr XLVII_ 508_ 2018

*******

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty.

Uchwał nr XXXIV/378/2017 

*******

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała określa dokładny termin i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz dostępne metody wnoszenia opłaty. Jest to opłata miesięczna i powinna być uiszczona do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na wskazany rachunek bankowy, odrębny dla każdego właściciela nieruchomości. czytaj więcej Uchwała Nr XXV_ 261_ 2016

*******

Uchwała w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała określa szczegółowy sposób zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W uchwale określono rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość ich odbioru, oraz  sposób świadczenia usług przez gminny punkt odpadów selektywnych.

UCHWAŁA NR XLV/485/2018 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE
z dnia 29 marca 2018r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwala nr XLV_485_2018

***************************

Prezentacja i kolory segregacji

 

 

 

 

 

 

ABC segregacji  

 DLA DOCIEKLIWYCH

Baterie, leki

Pamiętajmy, zużyte baterie to odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają toksyczne związki, m.in. ołów i kadm. Dlatego trzeba wyrzucać je do specjalnych pojemników, które znajdują się w szkołach, urzędach, instytucjach. Można je także oddać do sklepów sprzedających baterie.

Stare rtęciowe termometry należy oddać w dowolnej aptece.

Do apteki zanosimy też przeterminowane leki. Puste listki po aspirynie czy witaminie C wrzucamy do zwykłego kosza.

Butelka po coli lub innym napoju

Wszystkie plastikowe butelki po napojach typu PET wyrzucamy do żółtego pojemnika, ale trzeba pamiętać, aby butelkę dobrze zgnieść, żeby zajmowała jak najmniej miejsca, a korek należy odkręcić, bo jest z innego typu plastiku niż butelka. Nakrętki wrzucamy do tego samego pojemnika, warto jednak sprawdzić gdyż, często plastikowe nakrętki są zbierane w różnych instytucjach, również w szkołach, na cele charytatywne.

Karton po pizzy i inne opakowania

Można wrzucać do pojemnika na papier, ale wcześniej trzeba usunąć resztki jedzenia, a także zatłuszczone fragmenty kartonu, np. wieczko.

Z kolei plastikowe pudełko po np. margarynie czy jogurcie możemy umieścić w pojemniku na plastik, nawet bez specjalnego mycia.

Co zrobić z butelką po oleju lub tackami ze styropianu? Wrzucić do pojemnika na odpady pozostałe.

Karton po mleku

Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z 2005 r. opakowania kartonowe do płynnej żywności zbiera się razem z metalami i tworzywami sztucznymi tzn. wyrzucamy do żółtych pojemników. Uwaga! Opakowanie składamy, żeby zajmowało mniej miejsca.

Opakowanie po makaronie

Foliowe opakowanie po makaronie, jak również ryżu czy soli wyrzucamy do żółtego pojemnika na plastik i metal. Tak samo postępujemy z folią, w którą w sklepie zawija się wędliny i ser. Do plastiku wrzucamy też opakowania po czipsach, batonach, zupkach w proszku itp. To laminaty z folii, papieru i aluminium, a więc opakowania wielomateriałowe.

Przepalona żarówka, zepsuta pralka

Wiemy już, że żarówek nie można wyrzucać do pojemników na szkło, bo mają inną temperaturę topnienia niż szkło butelkowe. W takim razie gdzie? Tradycyjne żarówki żarowe nie są odpadem niebezpiecznym, można wyrzucić je do zwykłego śmietnika. Jednak świetlówki i żarówki energooszczędne zawierają rtęć, więc pod żadnym pozorem wyrzucać ich nie można. Trzeba oddać je do punktu, gdzie zbierane są tzw. elektrośmieci, czyli zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki i lodówki. Gmina Borne Sulinowo uruchomi Gminny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych do którego można będzie nieodpłatnie oddać odpady niebezpieczne. Stary sprzęt można też oddać w sklepie przy zakupie nowych urządzeń. Sprzedawca ma obowiązek bez-płatnie go od nas przyjąć.

Herbata w torebkach, chusteczka higieniczna

Herbata zarówno liściasta, jak i w torebkach to odpad organiczny, a zatem jeśli mamy domowy kompostownik, możemy wrzucać tam zużyty woreczek z herbatą. Można tu wrzucać resztki owoców i warzyw, skorupki jajek itp. Nie można pozbywać się mięsa i wyrobów mlecznych. Co ciekawe, do kompostu możemy dodawać niektóre produkty z papieru, które nie nadają się do recyklingu (np. chusteczki higieniczne, serwetki i opakowania po jajkach). Ich włókna nasycają kompost powietrzem i przyczynią się do rozwoju rozkładających go mikroorganizmów. Otrzymanym w ten sposób nawozem możemy użyźniać rośliny doniczkowe.

Słoik po ogórkach

Wrzucamy do pojemnika zielonego. Ale uwaga, metalową pokrywkę odkręcamy i umieszczamy w pojemniku na metal i tworzywa. Papierowych naklejek nie musimy odrywać, urządzenia myjące stłuczkę w hutach szkła bez problemu usuwają takie zanieczyszczenia. Nie musimy więc także myć słoika (lepiej oszczędzać wodę), choć warto go wypłukać, żeby resztki nie gniły w pojemniku. Butelek i słoików nie powinno się tłuc przed wyrzuceniem. I jeszcze raz przypominamy – do zielonych pojemników na szkło nie wyrzucamy żarówek, szyb, luster, szklanek, kieliszków i ceramiki.

Zapalniczka

Zapalniczki są wykonane z wielu materiałów: plastiku, metalu, kamienia, więc niestety wyrzucamy je do zwykłego kosza. Warto zatem kupować zapalniczki z możliwością ponownego napełnienia gazem. Albo zapałki.

Zeszyt zszyty metalową sprężynką

To papier. Pamiętajmy jednak, aby usunąć metalową sprężynkę. Tak samo postępujemy z foliowymi elementami, np. w kopertach. Karton przed wyrzuceniem musimy oczyścić np. z resztek taśmy klejącej. „Gazeta Telewizyjna” czy inne kolorowe magazyny też nadają się do recyklingu. Ważne, aby makulatura była sucha i czysta.

WAŻNE! Surowce wtórne: papier, puszki, a nawet szkło możemy zawieźć do punktu skupu. Wówczas jeszcze na tym zarobimy, choć niewiele.

 

 

 

PrintFriendly and PDF