Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

***********************

Tereny zielone w Bornem Sulinowie

W gminie Borne Sulinowo dobiegł końca projekt „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, którego celem była rewaloryzacja, uporządkowanie i rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo.

Zakres projektu obejmował (w zależności od lokalizacji):
• usunięcie niepotrzebnych utwardzeń terenu i pozostałości po rozbiórkach obiektów kubaturowych,
• częściową niwelację – wyrównanie terenu,
• uzupełnienie trawników,
• wielogatunkowe i wielopiętrowe nasadzenia uzupełniające zieleni,
• usunięcie roślin gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia,
• wycinkę starego/chorego drzewostanu,
• wykonanie/odnowienie utwardzeń terenu – ścieżek,
• wymianę elementów małej architektury.

Projekt dofinansowała Unia Europejska ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, administrowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość zadania wyniosła 3.051.048,96 zł, z czego dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020 stanowiło 2.339.335,10 zł, a wkład własny Gminy Borne Sulinowo – 711.713,86 zł.

Projekt realizowany był w latach 2018 – 2020 w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Zdjęcia z odbioru inwestycji:

Film Wykonawcy z przebiegu realizacji inwestycji:

***********************

Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo

W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców informujemy, iż w latach 2018 – 2020 Gmina Borne Sulinowo realizuje projekt „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. Jego celem jest rewaloryzacja, uporządkowanie i rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo.

Zakres projektu obejmuje (w zależności od lokalizacji):

• usunięcie niepotrzebnych utwardzeń terenu i pozostałości po rozbiórkach obiektów kubaturowych,
• częściową niwelację – wyrównanie terenu,
• uzupełnienie trawników,
• wielogatunkowe i wielopiętrowe nasadzenia uzupełniające zieleni,
• usunięcie roślin gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia,
• wycinkę starego/chorego drzewostanu,
• wykonanie/odnowienie utwardzeń terenu – ścieżek,
• wymianę elementów małej architektury.

Zadanie realizowane będzie w Bornem Sulinowie, na działkach o numerach:

• 37/123 i 37/105 obr. 06 – Załącznik graficzny 1, Zalacznik 1

• 45/28 obr. 07 – Załącznik graficzny 2, Zalacznik 2

• 1/202 i 1/222 obr. 07 – Załącznik graficzny 3, Zalacznik 3

• 1/235, 1/216 i 1/146 obr. 07 – Załącznik graficzny 4, Zalacznik 4

• 8/67 obr. 04, 

• 18 obr. 07 – Załącznik graficzny 6, Zalacznik 6

• 20/1 obr. 07 – Załącznik graficzny 7, Zalacznik 7

• 45/16 obr. 07 – Załącznik graficzny 8, Zalacznik 8

• 34/3 i 34/4 obr. 06 – Załącznik graficzny 9, Zalacznik 9

• 30 obr. 06 – Załącznik graficzny 10, Zalacznik 10

• 26 obr. 06 – Załącznik graficzny 11, Zalacznik 11

• 59/4, 59/5, 59/6, 59/7 obr. 06 – Załącznik graficzny 12, Zalacznik 12

• 49, 51, 53 obr. 06 – Załącznik graficzny 13, Zalacznik 13

• 62/34 obr. 06 – Załącznik graficzny 14, Zalacznik 14

• 77/2 i 77/4 obr. 06 – Załącznik graficzny 15, Zalacznik 15

• 72/2 obr. 06 – Załącznik graficzny 16, Zalacznik 16

• 66/1, 66/5, 66/6 obr. 06 – Załącznik graficzny 17, Zalacznik 17

• 66/1 obr. 07 – Załącznik graficzny 18, Zalacznik 18

• 17 obr. 05 – Załącznik graficzny 19. Zalacznik 19

Poszczególne działki odnaleźć można w Systemie Informacji Przestrzennej >>> 

Projekt dofinansowała Unia Europejska ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, administrowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Poprzetargowa wartość zadania wynosi 3.051.048,96 zł, z czego dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020 stanowi 2.339.335,10 zł, a wkład własny Wnioskodawcy 711.713,86 zł.

***********************

Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,38 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 13,14 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw itp.

Do projektu zgłosiło się dziewięciu partnerów: Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Tychowo, Powiat Szczecinecki.

Działaniom rewaloryzacyjnym zostaną poddane zaniedbane, nieuporządkowane, będące częściowo nieużytkami obszary w miastach.
Celem głównym Projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach Związku i ich obszarach funkcjonalnych, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców miast oraz zwiększenie wartości usług ekosystemów miejskich.

Oddziaływanie Projektu przyczyni się także do osiągania niżej wymienionych istotnych celów pośrednich:
1) wzbogacenia ekosystemów miejskich przez wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony przyrody, tj. karmników i budek dla ptaków, wielogatunkowych i wielopiętrowych nasadzeń,
2) poprawy jakości powietrza, promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza
3) poprawy możliwości przewietrzania miast i uzupełniania zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji oraz wpłyną pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej,
4) miejscowego osłabienia erozji i stabilizacji osuwisk
5) zapobieganie fragmentacji miejskich terenów zieleni, tworzenie połączeń w lokalnym systemie terenów zielonych,
6) zmniejszenia spływu powierzchniowego wody,
7) ograniczenia hałasu
8) wzrostu bezpieczeństwa, poprawy dostępności terenów zieleni do korzystania przez osoby niepełnosprawne (wprowadzenie oświetlenia, monitoringu, bezpieczne nawierzchnie),
9) zapewnienia możliwości aktywnego wypoczynku,
10) wzrostu integracji społeczności lokalnej,
11) podniesienia wartości przestrzennych otoczenia, co wpływa pozytywnie na relacje społeczne,
12) wzrostu świadomości przestrzenno-środowiskowej i wrażliwości na estetykę otoczenia.

Projekt przyczyni się do poprawy środowiska miejskiego, a zaplanowana i urządzona zieleń zapobiegnie dewastacji środowiska w tkance miejskiej. Przeprowadzenie zaplanowanych działań przyczyni się do zatrzymania bądź zmniejszenia spływu powierzchniowego wody. Po wykonaniu prac ogrodniczych nastąpi polepszenie wchłaniania wód opadowych przez grunt i lepsze jej wykorzystanie przez 23 tys. nowych nasadzeń drzew i krzewów.

Powstałe bądź odnowione przez realizację Projektu tereny zieleni umożliwią zwiększenie różnorodności biologicznej na terenach silnie zurbanizowanych, utrzymywanie procesów ekologicznych oraz funkcjonalnie terenu jako siedliska organizmów żywych.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 22.718.464,67 PLN,
w tym kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 20.314.680,08 PLN,
wkład funduszy UE 85% wynosi 17.267.478,06 PLN.
Dofinansowanie do 85% Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.
Termin zakończenia projektu: czerwiec 2021 r.

***********************

Informacje na temat projektu

Informacje na temat projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” na stronie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie: http://parseta.org.pl/index.php?id=2771

***********************

Umowa na parki miejskie podpisana

W dniu 13 listopada 2017 r., w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Umowę podpisali: Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Roman Wójcik oraz przedstawiciele Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Przewodniczący Zarządu Waldemar Miśko, Członek Zarządu Krzysztof Bagiński i Skarbnik Związku Edyta Tomaszewska. Na uroczystości obecna była także poseł Małgorzata Golińska z okręgu koszalińskiego oraz władze samorządowe.

Dzięki realizacji projektu powstaną dwa nowe parki i trzy skwery. Zostaną uporządkowane i odnowione tereny zielone w sześciu lokalizacjach, a także odnowione dwa ciągi zieleni przyulicznej. Inwestycje zostaną zrealizowane na 86 hektarach w ośmiu gminach należących do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Dofinansowanie w wysokości 13,8 mln zł pochodzić będzie z Funduszu Spójności.

Informacja ze strony Temat Szczecinecki:

Przypomnijmy. Całkowita wartość przyznanego dofinansowania to 17,6 mln zł. Dzięki tym pieniądzom, takie samorządy, jak: Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Tychowo czy Powiat Szczecinecki – będą mogły dokonać nasadzeń drzew i krzewów, jak również zrewitalizować zaniedbaną dotąd pod względem zieleni przestrzeń.

– Gratuluję. Mamy potężne dofinansowanie dla kilku gmin i dla jednego powiatu – podkreśliła podczas wydarzenia Małgorzata Golińska. – To, co mieszkańców najbardziej boli, to zanieczyszczone powietrze lub wody, albo brak zieleni lub niszczenie tej zieleni. Dlatego wszelkie działania, które pozwolą tę przestrzeń rewitalizować, rekultywować, przywracać zieleń i oddawać ją w ręce mieszkańców, są jak najbardziej wskazane. W związku z tym dziękuje za przeprowadzenie tego projektu.

Roman Wójcik zaznaczył z kolei, że tak duże dofinansowanie mogło być przyznane przez fundusz, ponieważ samorządy aplikowały o nie razem. – Program był stworzony tylko dla dużych miast i kryterium podstawowym było właśnie to, że oceniana była powierzchnia rekultywowanych parków. To dofinansowanie jest efektem tego, że samorządy aplikowały o nie wspólnie – zwrócił uwagę wiceprezes NFOŚiGW.

Podczas spotkania głos zabrał również burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie-Douglas. Burmistrz przedstawił krótką prezentację i opowiedział o terenach zielonych, które zostaną zrewitalizowane dzięki środkom unijnym. W Szczecinku będzie to Strefa Aktywnego Wypoczynku, w której pojawią się między innymi nowe drzewa i krzewy oraz lasek komunalny, który nabierze parkowego charakteru. Po podpisaniu umowy wszyscy goście udali się na krótką wycieczkę, by odwiedzić wspomniane przez Jerzego Hardie-Douglasa miejsca.

 

 

Print Friendly, PDF & Email