Komisje Rady Miejskiej

Skład Rady Miejskiej

1) Dariusz Artur Czerniawski – przewodniczący Rady Miejskiej
2) Zbigniew Maltański – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
3) Elżbieta Józefa Niepelt – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

4) Magdalena Bugiel 
5) Tadeusz Deptuła 
6) Andrzej Marek Fic
7) Mariusz Mirosław Gorgol 
8) Renata Maria Komorowska 
9) Irena Teresa Lis 
10) Arkadiusz Malarski 
11) Dariusz Piotr Palicki 
12) Henryk Sigiel 
13) Mirosław Szeligowski 
14) Rafał Grzegorz Turlej 
15) Grażyna Bogumiła Waryan 

**********

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:

1.    Mariusz Gorgol – przewodniczący
2.    Tadeusz Deptuła 
3.    Andrzej Fic 
4.    Renata Komorowska 

Zadania Komisji:

1.    Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Burmistrza, Urzędu Miejskiego, jednostek pomocniczych gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
2.    Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:
    przestrzeganie prawa,
    przestrzeganie Statutu Gminy, statutów jednostek pomocniczych gminy i gminnych  jednostek organizacyjnych,
    realizacja budżetu gminy,
    gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,
    realizacja uchwał Rady Miejskiej.
3.    Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

 

**************************************

Komisja Rozwoju

Skład Komisji:

1.    Dariusz Palicki – przewodniczący
2.   Magdalena Bugiel 
3.   Arkadiusz Malarski 
4.   Mirosław Szeligowski 
5.   Rafał Turlej 

Zadania Komisji:
Do przedmiotu działania Komisji Rozwoju należą sprawy z zakresu zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, kultury fizycznej, turystyki, oświaty i kultury, a w szczególności:
1)    analizowanie, opiniowanie i wnioskowanie w sprawie projektu budżetu gminy i zmian
w budżecie gminy w zakresie zdrowia i pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska, kultury fizycznej i turystyki, oświaty i kultury;
2)    wykonywanie działalności kontrolnej w zakresie działania komisji oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków i ocen wynikających z prowadzonych przez komisję działań kontrolnych;
3)    opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej przedstawianych do uchwalenia
w zakresie spraw związanych z działalnością komisji oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wypracowanych przez komisję stanowisk;
4)    analiza działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i przedkładanie wniosków wynikających z wypracowanych przez komisję stanowisk;
5)    analiza działalności placówek oświatowych na terenie gminy (szkoły, przedszkole) oraz Centrum Kultury i Rekreacji;
6)    problematyka osób niepełnosprawnych, osób uzależnionych i osób niedostosowanych społecznie;
7)    ocena stanu bezpieczeństwa publicznego i stanu środowiska oraz opracowanie projektów uchwał wynikających z tej oceny;
8)    ocena i ukierunkowanie działalności Straży Miejskiej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków wynikających z dokonanej oceny;
9)    ocena i ukierunkowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków wynikających z dokonanej oceny;
10)    opiniowanie i przedkładanie wniosków w sprawach dotyczących remontów, inwestycji
i gospodarowania terenami oraz obiektami sportowymi i turystycznymi;
11)    wspieranie inicjatyw społecznych działających w sprawach obrony konsumenta;
12)    współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie działania komisji;
13)    przedkładanie Radzie Miejskiej planu pracy komisji oraz składanie jej sprawozdań ze swej działalności w zakresie i terminach ustalonych przez Radę.

**************************************

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

Skład Komisji:

1.    Henryk Sigiel – przewodniczący
2.   Irena Lis 
3.   Zbigniew Maltański 
4.   Elżbieta Niepelt 
5.   Grażyna Waryan 

Zadania Komisji:
Do przedmiotu działania Komisji Budżetowo-Gospodarczej należą sprawy związane
z działalnością budżetową i finansową gminy, rozwojem samorządności i rolnictwa,
a w szczególności:
1)   opiniowanie i wypracowywanie stanowisk w zakresie:
a)    tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego,
b)    tworzenia spółek z udziałem gminy,
c)    wprowadzenia przekształceń własnościowych,
d)    stanowienia prawa miejscowego,
e)    podejmowania i realizacji inwestycji gminnych,
f)    gospodarowania mieniem komunalnym,
g)    współpracy z organizacjami i związkami międzygminnymi;
2)    analizowanie, opiniowanie i wnioskowanie w sprawie opracowania projektu budżetu gminy i zmian w budżecie gminy;
3)    analizowanie i wydawanie opinii w przedmiocie opracowanych i realizowanych programów oraz planów mających zasadnicze znaczenie dla rozwoju gminy;
4)    opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej przedkładanych przez Burmistrza do uchwalenia w zakresie wysokości podatków, opłat, czynszów;
5)    wnoszenie propozycji zmian do Statutu Gminy oraz do planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy;
6)    analizowanie działalności jednostek i zakładów budżetowych utworzonych przez gminę oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków wynikających z dokonanej analizy;
7)    określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji;
8)    bieżąca kontrola wykonania budżetu gminy oraz gospodarowania mieniem komunalnym;
9)    kontakty z samorządami krajowymi i zagranicznymi;
10)    współpraca z organizacjami pozarządowymi;
11)    opiniowanie aktów prawnych dotyczących rozwoju samorządności;
12)    tworzenie warunków do powstania w gminie organizacji i związków zrzeszających podmioty gospodarcze handlowe i usługowe;
13)    promocji Miasta i Gminy;
14)    dokonywanie ocen stanu zagospodarowania gruntów rolnych i prowadzonych prac melioracyjnych na terenie gminy;
15)    opiniowanie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa;
16)    podejmowanie inicjatywy zwolnień z podatku rolnego w sytuacji klęski żywiołowej lub skrajnie negatywnych warunków klimatycznych;
17)    przedkładanie Radzie Miejskiej planu pracy komisji oraz składanie jej sprawozdań ze swej działalności w zakresie i terminach ustalonych przez Radę;
18)    wykonywanie działalności kontrolnej w zakresie działania komisji oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków i ocen wynikających z prowadzonych przez komisję działań kontrolnych.

 

PrintFriendly and PDF