Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:
 
1.    Gorgol Mariusz – Przewodniczący
2.    Deptuła Tadeusz
3.    Fic Andrzej
4.    Komorowska Renata
 

Zadania Komisji:

1.    Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Burmistrza, Urzędu Miejskiego, jednostek pomocniczych gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
2.    Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:
    przestrzeganie prawa,
    przestrzeganie Statutu Gminy, statutów jednostek pomocniczych gminy i gminnych  jednostek organizacyjnych,
    realizacja budżetu gminy,
    gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,
    realizacja uchwał Rady Miejskiej.
3.    Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

**************************************

Komisja Rozwoju

Skład Komisji:
 
1.    Palicki Dariusz – Przewodniczący
2.    Bugiel Magdalena
3.    Malarski Arkadiusz
4.    Szeligowski Mirosław
5.    Turlej Rafał
 
Zadania Komisji:
Do przedmiotu działania Komisji Rozwoju należą sprawy z zakresu zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, kultury fizycznej, turystyki, oświaty i kultury, a w szczególności:
1)    analizowanie, opiniowanie i wnioskowanie w sprawie projektu budżetu gminy i zmian
w budżecie gminy w zakresie zdrowia i pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska, kultury fizycznej i turystyki, oświaty i kultury;
2)    wykonywanie działalności kontrolnej w zakresie działania komisji oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków i ocen wynikających z prowadzonych przez komisję działań kontrolnych;
3)    opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej przedstawianych do uchwalenia
w zakresie spraw związanych z działalnością komisji oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wypracowanych przez komisję stanowisk;
4)    analiza działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i przedkładanie wniosków wynikających z wypracowanych przez komisję stanowisk;
5)    analiza działalności placówek oświatowych na terenie gminy (szkoły, przedszkole) oraz Centrum Kultury i Rekreacji;
6)    problematyka osób niepełnosprawnych, osób uzależnionych i osób niedostosowanych społecznie;
7)    ocena stanu bezpieczeństwa publicznego i stanu środowiska oraz opracowanie projektów uchwał wynikających z tej oceny;
8)    ocena i ukierunkowanie działalności Straży Miejskiej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków wynikających z dokonanej oceny;
9)    ocena i ukierunkowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków wynikających z dokonanej oceny;
10)    opiniowanie i przedkładanie wniosków w sprawach dotyczących remontów, inwestycji
i gospodarowania terenami oraz obiektami sportowymi i turystycznymi;
11)    wspieranie inicjatyw społecznych działających w sprawach obrony konsumenta;
12)    współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie działania komisji;
13)    przedkładanie Radzie Miejskiej planu pracy komisji oraz składanie jej sprawozdań ze swej działalności w zakresie i terminach ustalonych przez Radę.

**************************************

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

Skład Komisji:
 
1.    Sigiel Henryk – Przewodniczący
2.    Lis Irena
3.    Maltański Zbigniew
4.    Niepelt Elżbieta
5.    Waryan Grażyna
 
Zadania Komisji:
Do przedmiotu działania Komisji Budżetowo-Gospodarczej należą sprawy związane
z działalnością budżetową i finansową gminy, rozwojem samorządności i rolnictwa,
a w szczególności:
1)   opiniowanie i wypracowywanie stanowisk w zakresie:
a)    tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego,
b)    tworzenia spółek z udziałem gminy,
c)    wprowadzenia przekształceń własnościowych,
d)    stanowienia prawa miejscowego,
e)    podejmowania i realizacji inwestycji gminnych,
f)    gospodarowania mieniem komunalnym,
g)    współpracy z organizacjami i związkami międzygminnymi;
2)    analizowanie, opiniowanie i wnioskowanie w sprawie opracowania projektu budżetu gminy i zmian w budżecie gminy;
3)    analizowanie i wydawanie opinii w przedmiocie opracowanych i realizowanych programów oraz planów mających zasadnicze znaczenie dla rozwoju gminy;
4)    opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej przedkładanych przez Burmistrza do uchwalenia w zakresie wysokości podatków, opłat, czynszów;
5)    wnoszenie propozycji zmian do Statutu Gminy oraz do planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy;
6)    analizowanie działalności jednostek i zakładów budżetowych utworzonych przez gminę oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków wynikających z dokonanej analizy;
7)    określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji;
8)    bieżąca kontrola wykonania budżetu gminy oraz gospodarowania mieniem komunalnym;
9)    kontakty z samorządami krajowymi i zagranicznymi;
10)    współpraca z organizacjami pozarządowymi;
11)    opiniowanie aktów prawnych dotyczących rozwoju samorządności;
12)    tworzenie warunków do powstania w gminie organizacji i związków zrzeszających podmioty gospodarcze handlowe i usługowe;
13)    promocji Miasta i Gminy;
14)    dokonywanie ocen stanu zagospodarowania gruntów rolnych i prowadzonych prac melioracyjnych na terenie gminy;
15)    opiniowanie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa;
16)    podejmowanie inicjatywy zwolnień z podatku rolnego w sytuacji klęski żywiołowej lub skrajnie negatywnych warunków klimatycznych;
17)    przedkładanie Radzie Miejskiej planu pracy komisji oraz składanie jej sprawozdań ze swej działalności w zakresie i terminach ustalonych przez Radę;
18)    wykonywanie działalności kontrolnej w zakresie działania komisji oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków i ocen wynikających z prowadzonych przez komisję działań kontrolnych.

 

PrintFriendly and PDF