Usługi

 

 

Dowozy uczniów do szkół w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
Ogłoszenie: ogloszenie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ dowozy  
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – spełnianie warunków  zal 1 – oswiadczenie spelniane warunkow udzialu zal 1 – oswiadczenie spelniane warunkow udzialu
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – przesłanki wykluczenia zal 2 oswiadczenie wykluczenie zal 2 oswiadczenie wykluczenie
– wzór formularza ofertowego: formular_ofertowy formular_ofertowy
– wzór – grupa kapitałowa grupa kapitalowa grupa kapitalowa
– wzór umowy projekt umowy dowozy uczniow  
PrintFriendly and PDF