Roboty budowlane

Rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo
Ogłoszenie: ogloszenie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ_zielen  
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – spełnianie warunków  zał. 1 – oświadczenie spełniane warunków udziału zał. 1 – oświadczenie spełniane warunków udziału
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – przesłanki wykluczenia zal_2_oswiadczenie wykluczenie zal_2_oswiadczenie wykluczenie
– wzór formularza ofertowego: zal_3_formularz_ofertowy zal_3_formularz_ofertowy
– wzór wykazu wykonanych robót budowlanych zal. 4- wykaz_robot zal. 4- wykaz_robot
– wzór – grupa kapitałowa zal_oswiadczenie_grupa_kapitalowa zal_oswiadczenie_grupa_kapitalowa
– PFU + przedmiary PFU  
– wzór umowy zal_6_umowa_wzor_zielen  
PrintFriendly and PDF