Roboty budowlane

 

Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława
Ogłoszenie: ogloszenie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – place i silownia  
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – spełnianie warunków  zal 1 – oswiadczenie spelniane warunkow udzialu zal 1 – oswiadczenie spelniane warunkow udzialu
– wzór oświadczenia składanego na podstawie art.25a ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych – przesłanki wykluczenia zal 2 oswiadczenie wykluczenie zal 2 oswiadczenie wykluczenie
– wzór formularza ofertowego: formularz_ofertowy formularz_ofertowy
– wzór wykazu wykonanych robót budowlanych zal 4- wykaz_robot zal 4- wykaz_robot
– wzór – grupa kapitałowa zal 5- grupa kapitalowa zal 5- grupa kapitalowa
– dokumentacja projektowa + przedmiary dokumentacja techniczna  
– wzór umowy place i silownie- umowa wzor zal 6  

 

PrintFriendly and PDF