Gospodarka Niskoemisyjna

banerek-gospodarka-3-d

UCHWAŁA Nr XXV/257/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2020 z perspektywą do 2023 roku UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Borne Sulinowo na lata 2015 do 2020 z perspektywą do 2023 Plan gospodarki niskoemisyjnej

Załącznik nr 1 – Lista budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy, administrowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Borne Sulinowo Załącznik nr 1

Załącznik nr 5 – Zagadnienia związane ze zrównoważoną mobilnością w Gminie Borne Sulinowo Załącznik nr 5

 ************************

Na podstawie art. 39, 40 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Burmistrz Bornego Sulinowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Borne Sulinowo na lata 2015 do 2020 z perspektywą do 2023.  W terminie od 02.06.2016r. do 22.06.2016r. w niniejszej sprawie można składać uwagi i wnioski.

FORMULARZ-ZGŁASZANIA-UWAG   załączniki   załącznik nr 5   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo   obwieszczenie   FORMULARZ-ZGŁASZANIA-UWAG

Gmina Borne Sulinowo, mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do opracowania dokumentu pn.:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla GminyBorne Sulinowo na lata 2016-2020”.

W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2020” wykonane zostaną:
• Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2020,
• Stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,
• Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminyna temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem PGN,
• Przygotowanie informacji i promocji dotyczącej PGN poprzez upublicznienie informacji o jego opracowaniu,
• Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PGN zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2016-2020 z uwzględnieniem lat 2021-2022 w zakresie działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię oraz gospodarka odpadami. Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Stworzenie PGN jest konieczne dla podmiotów, które chcą korzystać z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Według informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PGN będzie warunkiem uzyskania finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, czy zrównoważonego transportu miejskiego.
Gmina będzie mogła również wykorzystać PGN do starania się o środki z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), funduszy EOG oraz środków krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW).

Aby projekt spełniał oczekiwania powinien być wspólnym dziełem Wykonawców (AM Trans Progres sp. z o.o.) i wszystkich Interesariuszy. Interesariusze to podmioty publiczne (przede wszystkim Urząd Gminy) oraz prywatne (firmy małe i średnie, mieszkańcy), którzy mogą zyskać poprzez stworzenie tego dokumentu, m.in. przez przyczynienie się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych (CO2) oraz poprzez uzyskanie dofinansowania na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), które może sprawić, że każdy może zostać prosumentem (producentem energii i konsumentem w jednym).

Prosimy o zgłaszanie przez podmioty nie związane z samorządem, a funkcjonujące w granicach gminy, działań z zakresu planowanej termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz prowadzonych lub planowanych działań edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, zmian klimatycznych a także oszczędności zasobów naturalnych, celem ujęcia ich w PGN. Zgłoszenie powinno odbywać się za pomocą zamieszczonych poniżej ankiet.

Umieszczenie podmiotu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi zgłaszającym pozyskiwanie dofinansowania w konkursach m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w latach 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest AM Trans Progres sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań, www.amtrans.pl

Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Załączniki do pobrania:

Odezwa do Mieszkancow_Gminy Borne Sulinowo

Odezwa do Mieszkancow_Gminy Borne Sulinowo

ANKIETA dla Mieszkańców- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo

ANKIETA dla Przedsiębiorcy – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email