Ogłoszenia o przetargach

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
OGŁASZA:
przetargi na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Alei Niepodległości 6, pokój narad.
V-te przetargi ustne nieograniczone

Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 11 kwietnia 2018r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
Drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 20 czerwca 2018r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
Trzecie przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 07 sierpnia 2018r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
Czwarte przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 01 października 2018r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Dnia 15 listopada 2018r. o godz. 9.00.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 565/6 o pow. 0,3900 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00016372/5.
Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona na skraju miejscowości Łubowo, pomiędzy drogą krajową nr 20 a ulicą Rakowską. Bezpośrednie jej sąsiedztwo stanowią ww. drogi i działki z zabudową przemysłową. Teren działki jest obniżony, powierzchnia działki pofałdowana, porośnięta drzewostanem mieszanym, z przewagą sosny (samosieje). Kształt nieregularny. Dojazd do działki możliwy jest z sąsiadującej z nią ul. Rakowskiej.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 565/6 oznaczona jest użytkiem: „RV” – grunty orne. Zbywana nieruchomość wymaga wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

Działka położona jest w Obszarze – Otulina Drawskiego Parku Krajobrazowego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XIX/241/96 z dnia 31 stycznia 1996r. Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, teren oznaczony jest symbolem: 4.MN,U – Zespół pawilonów usługowych. Dopuszcza się zabudowę mieszkalno – usługową. Wyklucza się zabudowę mieszkalną bez usług. Wymagana jest koncepcja zagospodarowania terenu.
Sposób zagospodarowania winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.

 Cena wywoławcza nieruchomości: 75 000,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
 Wadium: 7 000,00 zł.

Dnia 15 listopada 2018r. o godz. 10.30.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 565/7 o pow. 0,2000 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00016372/5.
Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona na skraju miejscowości Łubowo, pomiędzy drogą krajową nr 20 a ulicą Rakowską. Bezpośrednie jej sąsiedztwo stanowią ww. drogi i działki z zabudową przemysłową. Teren działki jest obniżony. Powierzchnia działki pofałdowana, porośnięta drzewostanem mieszanym, z przewagą sosny (samosieje). Kształt nieregularny. Dojazd do działki możliwy jest z sąsiadującej z nią ul. Rakowskiej. Nad częścią działki zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyczna oznaczona symbolem: eSN znak 2pkt oraz posadowiony jest słup energetyczny, wymienione urządzenia nie podlegają sprzedaży, gdyż stanowią własność przedsiębiorstwa.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 565/6 oznaczona jest użytkiem: „RV” – grunty orne. Zbywana nieruchomość wymaga wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

Działka położona jest w Obszarze – Otulina Drawskiego Parku Krajobrazowego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XIX/241/96 z dnia 31 stycznia 1996r. Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, teren oznaczony jest symbolem: 4.MN,U – Zespół pawilonów usługowych. Dopuszcza się zabudowę mieszkalno – usługową. Wyklucza się zabudowę mieszkalną bez usług. Wymagana jest koncepcja zagospodarowania terenu.
Sposób zagospodarowania winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.

 Cena wywoławcza nieruchomości: 38 000,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
 Wadium: 4 000,00 zł.

Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Borne Sulinowo: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 w terminie do dnia 09 listopada 2018r., tak aby Komisja przetargowa mogła w dniu 12 listopada 2018r. do godz. 12.00, stwierdzić, że środki znajdują się na koncie Gminy. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Borne Sulinowo. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji Przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne również pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego). W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków nabywających do wspólnego majątku małżeńskiego winien on przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości (w przypadku nabywania do wspólnego majątku na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego).
W razie nie przystąpienia nabywcy do zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny osiągniętej w przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Warunkiem nabycia jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Szczegółowych informacji na temat w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 9 bądź tel. 94 37-34-151 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bornesulinowo.pl

Przetargi w dniu 15 listopada 2018r.

*******************

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
OGŁASZA:
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Alei Niepodległości 6, pokój narad.

III-ci przetarg ustny nieograniczony

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 17 lipca 2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 3 września 2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 8 listopada 2018r. o godz. 10.00.
Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 87/154 o pow. 0,0636 ha, dla której została urządzona Księga Wieczysta nr KO1I/00018904/8.
Działka zabudowana dwoma budynkami usługowymi w zabudowie zwartej, tj. sklepem oraz magazynem. Budynki tworzą zorganizowaną całość gospodarczą.

Budynek sklepu o pow. użytk. 76,25m2 parterowy, bez podpiwniczenia. Stan techniczny budynku przeciętny. Standard pomieszczeń niski. Budynek wymaga przeprowadzenia remontu.
Budynek magazynowy o pow. użytk. 66,39m2 parterowy, bez podpiwniczenia, stojący w zabudowie zwartej. Stan techniczny budynku przeciętny. Standard pomieszczeń niski.
Budynek wymaga przeprowadzenia remontu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r. zmienionym uchwałą nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem : 263U,P – Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów, w ramach terenu dopuszcza się lokalizację usług turystycznych w oparciu o sporty i rekreację hippiczną (lokalizacja stajni do 10 koni).
Sposób zagospodarowania winien być zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na obszarze działki znajdują się sieci, w tym: wodociągowe, energetyczne oraz sieć gazowa i kanalizacyjna, które nie podlegają sprzedaży albowiem stanowią własność przedsiębiorstw. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się nieodpłatnie umożliwić dostęp do urządzeń podziemnych (sieci) dla służb eksploatacyjnych. Nie wyklucza się istnienia na działce innego uzbrojenia, o którym brak informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 87/154 oznaczona jest użytkiem „Bi” – inne tereny zabudowane.
Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikającą z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku oraz z powierzchniami zabudowy wynikającymi z inwentaryzacji sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w operacie z dnia 28 grudnia 2017r.
Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Zaleca się aby nabywca zapoznał się z przedmiotem sprzedaży poprzez szczegółowe sprawdzenie uwarunkowań wynikających z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jej stanem technicznym. Gmina Borne Sulinowo nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności, w przypadku nie zapoznania się nabywcy z nabywaną nieruchomością.
 Cena wywoławcza nieruchomości: 225 000,00 zł, kwota zwolniona z podatku VAT.
 Wadium: 45 000,00 zł.
II-gi przetarg ustny nieograniczony
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 30 sierpnia 2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 8 listopada 2018r. o godz. 11.30.
Nieruchomość zabudowana, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/367 o pow. 0,0570 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00018905/5.
Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami typu magazyny – piwnice. Budynki wybudowane w latach 70-tych w technologii tradycyjnej, murowanej. Ściany murowane z cegły ceramicznej. Posadzki betonowe. Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne. Strop żelbetowy zasypany warstwą ziemi. Wrota stalowe, piwnice – magazyny zasypane są warstwą ziemi, tworząc dwa wały naziemne, konserwacja i naprawa przecieków stropu, które występują licznie jest utrudniona.

Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, produkcyjna, magazynowa i garażowa.
Kształt działki regularny, teren płaski. Przez działką przechodzą nieczynne sieci energetyczne oznaczone symbolem: eNA. Na granicy działki przy obiekcie 241 znajduje się złącze kablowe umożliwiające przyłączenie obiektów znajdujących się na przedmiotowej działce stanowiące własność przedsiębiorstwa. Dojazd do działki możliwy jest z ulicy Orła Białego.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/367 oznaczona jest użytkiem: „Bi” – inne tereny zabudowane.
Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: w części 156 MN,U – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz w części 272 KDz – tereny ulic publicznych – zbiorczych.
Sposób zagospodarowania winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.
 Cena wywoławcza nieruchomości: 45 000,00 zł, kwota zwolniona z podatku VAT.
 Wadium: 5 000,00 zł.

Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Borne Sulinowo: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 do dnia 31 października 2018r., aby Komisja Przetargowa mogła trzy dni przed dniem otwarcia przetargu stwierdzić, że środki znajdują się na koncie Gminy. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Borne Sulinowo. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji Przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium (na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego). W przypadku niemożności uczestnictwa w przetargu przez osobę ubiegającą się o nabycie nieruchomości, osoba ją reprezentująca winna przedłożyć Komisji Przetargowej stosowne pisemne Pełnomocnictwo do reprezentacji. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny osiągniętej w przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Warunkiem nabycia jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. W razie nie przystąpienia nabywcy do zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje na temat ww. nieruchomości można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 9, 10 bądź tel. 94 37-34-151 lub 94 37-34-145 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bornesulinowo.pl

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tyt. Urzędu oraz opublikowano na stronie internetowej i BIP dnia 08.10.2018r.

Przetargi w dniu 8 listopada 2018r

 

*********************

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
OGŁASZA:
przetargi na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Alei Niepodległości 6, pokój narad.
IV-te przetargi ustne nieograniczone

Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 11 kwietnia 2018r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
Drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 20 czerwca 2018r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
Trzecie przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 07 sierpnia 2018r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Dnia 01 października 2018r. o godz. 9.00.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 565/6 o pow. 0,3900 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00016372/5.
Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona na skraju miejscowości Łubowo, pomiędzy drogą krajową nr 20 a ulicą Rakowską.
Bezpośrednie jej sąsiedztwo stanowią ww. drogi i działki z zabudową przemysłową. Teren działki jest obniżony, powierzchnia działki pofałdowana, porośnięta drzewostanem mieszanym, z przewagą sosny (samosieje). Kształt nieregularny. Dojazd do działki możliwy jest z sąsiadującej z nią ul. Rakowskiej…

Przetargi w dniu 1 pazdziernika 2018r.

 

 ************************

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
OGŁASZA:
przetargi na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Alei Niepodległości 6, pokój narad.

III-cie przetargi ustne nieograniczone

Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 11 kwietnia 2018r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
Drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 20 czerwca 2018r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Dnia 07 sierpnia 2018r. o godz. 9.00.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 565/6 o pow. 0,3900 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00016372/5. Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona na skraju miejscowości Łubowo, pomiędzy drogą krajową nr 20 a ulicą Rakowską. Bezpośrednie jej sąsiedztwo stanowią ww. drogi i działki z zabudową przemysłową. Teren działki jest obniżony, powierzchnia działki pofałdowana, porośnięta drzewostanem mieszanym, z przewagą sosny (samosieje). Kształt nieregularny. Dojazd do działki możliwy jest z sąsiadującej z nią ul. Rakowskiej.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 565/6 oznaczona jest użytkiem: „RV” – grunty orne. Zbywana nieruchomość wymaga wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Działka położona jest w Obszarze – Otulina Drawskiego Parku Krajobrazowego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XIX/241/96 z dnia 31 stycznia 1996r. Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, teren oznaczony jest symbolem: 4.MN,U – Zespół pawilonów usługowych. Dopuszcza się zabudowę mieszkalno – usługową. Wyklucza się zabudowę mieszkalną bez usług. Wymagana jest koncepcja zagospodarowania terenu. Sposób zagospodarowania winien być_zgodny z zapisami m.p.z.p.

Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
> Wadium: 9 000,00 zł.

Dnia 07 sierpnia 2018r. o godz. 10.30.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 565/7 o pow. 0,2000 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00016372/5. Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona na skraju miejscowości Łubowo, pomiędzy drogą krajową nr 20 a ulicą Rakowską. Bezpośrednie jej sąsiedztwo stanowią ww. drogi i działki z zabudową przemysłową. Teren działki jest obniżony. Powierzchnia działki pofałdowana, porośnięta drzewostanem mieszanym, z przewagą sosny (samosieje). Kształt nieregularny. Dojazd do działki możliwy jest z sąsiadującej z nią ul. Rakowskiej. Nad częścią działki zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyczna oznaczona symbolem: eSN znak 2pkt oraz posadowiony jest słup energetyczny, wymienione urządzenia nie podlegają sprzedaży, gdyż stanowią własność przedsiębiorstwa.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 565/6 oznaczona jest użytkiem: „RV” – grunty orne. Zbywana nieruchomość wymaga wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Działka położona jest w Obszarze – Otulina Drawskiego Parku Krajobrazowego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XIX/241/96 z dnia 31 stycznia 1996r. Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, teren oznaczony jest symbolem: 4.MN,U – Zespół pawilonów usługowych. Dopuszcza się zabudowę mieszkalno – usługową. Wyklucza się zabudowę mieszkalną bez usług. Wymagana jest koncepcja zagospodarowania terenu. Sposób zagospodarowania winien być_zgodny z zapisami m.p.z.p.

Cena wywoławcza nieruchomości: 46 000,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
> Wadium: 5 000,00 zł.

II-gi przetarg ustny nieograniczony

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 20 czerwca 2018r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Dnia 07 sierpnia 2018r. o godz. 12.00.
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/397 o pow. 0,1844 ha, dla której została urządzona Księga Wieczysta
KO1I/00018905/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem 161 U, P – Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/397 oznaczona jest użytkiem: „Bp”.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 49 000,00 zł, kwota zwolniona z podatku VAT.
> Wadium: 5 000,00 zł

Wyżej wymienione nieruchomości wolne są od obciążeń i brak jest zobowiązań, których byłyby przedmiotem. Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Borne Sulinowo: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 w terminie do dnia 03 sierpnia 2018r., tak aby Komisja przetargowa mogła w dniu 15 czerwca 2018r. do godz. 14.00, stwierdzić, że środki znajdują się na koncie Gminy. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Borne Sulinowo. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji Przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne również pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego). W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków nabywających do wspólnego majątku małżeńskiego winien on przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości (w przypadku nabywania do wspólnego majątku na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego). W razie nie przystąpienia nabywcy do zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny osiągniętej w przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Warunkiem nabycia jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowych informacji na temat w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 9 bądź tel. 94 37-34-151 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bornesulinowo.pl

Przetargi w dniu 07 sierpnia 2018r

*************************

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
OGŁASZA:
przetargi na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo,
które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem

I-sze przetargi ustne nieograniczone

Dnia 29 sierpnia 2018r. o godz. 9.00.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/382 o pow. 0,3450 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00018905/5.

Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona w strefie pośredniej Bornego Sulinowa. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa produkcyjna, magazynowa i garażowa. Kształt działki regularny, teren płaski. Dojazd do działki możliwy jest z ulicy Towarowej.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/382 oznaczona jest użytkiem: „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem 158 U, P – Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów.
Sposób zagospodarowania winien być_zgodny z zapisami m.p.z.p.
> Cena wywoławcza nieruchomości: 120 500,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
> Wadium: 12 000,00 zł.

Dnia 29 sierpnia 2018r. o godz. 10.30.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/5 0 pow. 0,2000 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00018905/5.

Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona w strefie pośredniej Bornego Sulinowa. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa wielorodzinna 1 jednorodzinna, produkcyjna i garażowa. Kształt działki regularny, teren płaski. Dojazd do działki możliwy jest z ulicy Orła Białego. Przez działkę przechodzi czynna sieć wodociągowa oznaczona symbolem: wA200 oraz sieć kanalizacyjna oznaczona symbolem: k200. Sieci znajdujące się w gruncie działki Nr 7/5 nie podlegają sprzedaży albowiem stanowią własność przedsiębiorstwa. Nabywca zobowiązany jest udostępnić nieodpłatnie dostęp do ww. sieci dla służb eksploatacyjnych.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/5 oznaczona jest użytkiem: „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem 157 MW,MN,U – Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej.
Sposób zagospodarowania winien być_zgodny z zapisami m.p.z.p.
> Cena wywoławcza nieruchomości: 110 500,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
> Wadium: 11 000,00 zł.

Dnia 29 sierpnia 2018r. o godz. 12.00.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/391 o pow. 0,1154 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00018905/5.

Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona w strefie pośredniej Bornego Sulinowa. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa wielorodzinna 1 jednorodzinna, produkcyjna i garażowa. Kształt działki regularny, teren płaski. Dojazd do działki możliwy jest z ulicy Orła Białego. Przez działkę przechodzi czynna sieć wodociągowa oznaczona symbolem: wA200, na działce znajduje się również studzienka kanalizacyjna. Sieci umieszczone w gruncie działki Nr 7/391 nie podlegają sprzedaży albowiem stanowią własność przedsiębiorstwa. Nabywca zobowiązany jest udostępnić nieodpłatnie dostęp do ww. sieci dla służb eksploatacyjnych.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/391 oznaczona jest użytkiem:
„Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem 157 MW,MN,U – Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej.
Sposób zagospodarowania winien być_zgodny z zapisami m.p.z.p.
> Cena wywoławcza nieruchomości: 63 800,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
> Wadium: 6 500,00 zł.

Dnia 29 sierpnia 2018r. o godz. 13.30.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05,
gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/392 o pow. 0,1050 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00018905/5.

Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona w strefie pośredniej Bornego Sulinowa. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna, produkcyjna i garażowa. Kształt działki regularny, teren płaski. Dojazd do działki możliwy jest z ulicy Orła Białego.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/392 oznaczona jest użytkiem: „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem 157 MW,MN,U – Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej.
Sposób zagospodarowania winien być_zgodny z zapisami m.p.z.p.
> Cena wywoławcza nieruchomości: 58 500,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
> Wadium: 6 000,00 zł.

Dnia 30 sierpnia 2018r. o godz. 9.00.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/393 0 pow. 0,1143 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00018905/5.

Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona w strefie pośredniej Bornego Sulinowa. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa wielorodzinna 1 jednorodzinna, produkcyjna i garażowa. Kształt działki regularny, teren płaski. Dojazd do działki możliwy jest z ulicy Orła Białego. Przez działkę przechodzi nieczynna linia kablowa energetyczna oznaczona symbolem: 2eNA.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/393 oznaczona jest użytkiem: „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem 157 MW,MN,U – Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej.
Sposób zagospodarowania winien być_zgodny z zapisami m.p.z.p.
> Cena wywoławcza nieruchomości: 63 500,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
> Wadium: 6 300,00 zł.

Dnia 30 sierpnia 2018r. o godz. 10.30.
Nieruchomość zabudowana, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/367 o pow. 0,0570 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00018905/5.

Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami typu magazyny – piwnice. Budynki wybudowane w latach 70-tych w technologii tradycyjnej, murowanej. Ściany murowane z cegły ceramicznej. Posadzki betonowe. Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne. Strop żelbetowy zasypany warstwą ziemi. Wrota stalowe, piwnice – magazyny zasypane są warstwą ziemi, tworząc dwa wały naziemne, konserwacja i naprawa przecieków stropu, które występują licznie jest utrudniona.

Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, produkcyjna, magazynowa i garażowa.
Kształt działki regularny, teren płaski. Przez działką przechodzą nieczynne sieci energetyczne oznaczone symbolem: eNA. Na granicy działki przy obiekcie 241 znajduje się złącze kablowe umożliwiające przyłączenie obiektów znajdujących się na przedmiotowej działce stanowiące własność przedsiębiorstwa. Dojazd do działki możliwy jest z ulicy Orła Białego.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/367 oznaczona jest użytkiem: „Bi” – inne tereny zabudowane.
Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: w części 156 MN,U – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz w części 272 KDz – tereny ulic publicznych – zbiorczych. Sposób zagospodarowania winien być_zgodny z zapisami m.p.z.p.
> Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł, kwota zwolniona z podatku VAT.
> Wadium: 5 000,00 zł.

Dnia 30 sierpnia 2018r. o godz. 12.00.
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w obrębie Nobliny, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 9 o pow. 0,1500 ha, dla której została urządzona Księga Wieczysta KO1I/00016358/1.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XIX/241/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 stycznia 1996r. Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Teren oznaczony jest jako: grunt rolny (brak symbolu). W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 9 oznaczona jest użytkiem: „N” -nieużytki.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
> Cena wywoławcza nieruchomości: 2 800,00 zł, kwota zwolniona z podatku VAT.
> Wadium: 500,00 zł
Wyżej wymienione nieruchomości wolne są od obciążeń i brak jest zobowiązań, których byłyby przedmiotem. Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Borne Sulinowo: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 w terminie do dnia 24 sierpnia 2018r., tak aby Komisja przetargowa mogła trzy dni przed dniem planowanego przetargu, stwierdzić, że środki znajdują się na koncie Gminy. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Borne Sulinowo.

Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji Przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne również pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego).

W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków nabywających do wspólnego majątku małżeńskiego winien on przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości (w przypadku nabywania do wspólnego majątku na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego).

W razie nie przystąpienia nabywcy do zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny osiągniętej w przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Warunkiem nabycia jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Szczegółowych informacji na temat w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 9 bądź tel. 94 37-34-151 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bornesulinowo.pl

Przetargi w dniach 29 i 30 sierpnia 2018r

**************************

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
OGŁASZA:
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Alei Niepodległości 6, pokój narad.

II-gi przetarg ustny nieograniczony

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 17 lipca 2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 03 września 2018r. o godz. 10.00.
Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 87/154 o pow. 0,0636 ha, dla której została urządzona Księga Wieczysta nr KO1I/00018904/8.
Działka zabudowana dwoma budynkami usługowymi w zabudowie zwartej, tj. sklepem oraz magazynem. Budynki tworzą zorganizowaną całość gospodarczą.

Budynek sklepu o pow. użytk. 76,25m2 parterowy, bez podpiwniczenia. Stan techniczny budynku przeciętny. Standard pomieszczeń niski. Budynek wymaga przeprowadzenia remontu.
Budynek magazynowy o pow. użytk. 66,39m2 parterowy, bez podpiwniczenia, stojący w zabudowie zwartej. Stan techniczny budynku przeciętny. Standard pomieszczeń niski.
Budynek wymaga przeprowadzenia remontu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r. zmienionym uchwałą nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem : 263U,P – Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów, w ramach terenu dopuszcza się lokalizację usług turystycznych w oparciu o sporty i rekreację hippiczną (lokalizacja stajni do 10 koni).
Sposób zagospodarowania winien być zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na obszarze działki znajdują się sieci, w tym: wodociągowe, energetyczne oraz sieć gazowa i kanalizacyjna, które nie podlegają sprzedaży albowiem stanowią własność przedsiębiorstw. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się nieodpłatnie umożliwić dostęp do urządzeń podziemnych (sieci) dla służb eksploatacyjnych. Nie wyklucza się istnienia na działce innego uzbrojenia, o którym brak informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 87/154 oznaczona jest użytkiem „Bi” – inne tereny zabudowane.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikającą z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku oraz z powierzchniami zabudowy wynikającymi z inwentaryzacji sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w operacie z dnia 28 grudnia 2017r.
Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Zaleca się aby nabywca zapoznał się z przedmiotem sprzedaży poprzez szczegółowe sprawdzenie uwarunkowań wynikających z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jej stanem technicznym. Gmina Borne Sulinowo nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności, w przypadku nie zapoznania się nabywcy z nabywaną nieruchomością.

 Cena wywoławcza nieruchomości: 250 000,00 zł, kwota zwolniona z podatku VAT.
 Wadium: 50 000,00 zł.

Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Borne Sulinowo: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 do dnia 30 sierpnia 2018r., aby Komisja Przetargowa mogła trzy dni przed dniem otwarcia przetargu stwierdzić, że środki znajdują się na koncie urzędu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Borne Sulinowo. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji Przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium (na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego). W przypadku niemożności uczestnictwa w przetargu przez osobę ubiegającą się o nabycie nieruchomości, osoba ją reprezentująca winna przedłożyć Komisji Przetargowej stosowne pisemne Pełnomocnictwo do reprezentacji. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny osiągniętej w przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Warunkiem nabycia jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. W razie nie przystąpienia nabywcy do zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje na temat ww. nieruchomości można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 9, 10 bądź tel. 94 37-34-151 lub 94 37-34-145 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bornesulinowo.pl

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tyt. urzędu oraz opublikowano na stronie internetowej i BIP dnia 30.07.2018r.

Przetarg w dniu 03 września 2018r.

 

 

 

PrintFriendly and PDF