Ogłoszenia o przetargach

************************

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

OGŁASZA:

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Alei Niepodległości 6, pokój narad.

II-gie przetargi ustne nieograniczone

Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 21 maja 2018 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Dnia 23 lipca 2018r. o godz. 10.00.

Nieruchomość lokalowa nr 1 o pow. użyt. 51,60 m2, położona przy ul. Kościuszki 25 w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 277/2 o pow. 0,0342 ha. Dla nieruchomości budynkowej została urządzona księga wieczysta Nr KO1I/00024853/0. Lokal mieszkalny posadowiony jest na parterze w budynku mieszkalno – użytkowym, wolnostojącym, 2-kondygnacyjnym ze strychem, podpiwniczonym. Lokal o powierzchni użytkowej 51,60 m2 składa się z: 2 pokoi, łazienki, kuchni oraz korytarza do lokalu przynależy udział wynoszący 1895/10000 części w gruncie i częściach wspólnych budynku oraz pomieszczenie położone w piwnicy budynku o pow. użytkowej: 13,10 m2. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nr 25/1 i pomieszczenia przynależnego wynosi: 64,70 m2.

Zbywany lokal mieszkalny nr 1 wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu. Do lokalu doprowadzone są instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, grzewcza – co. etażowe, elektryczna, których stan techniczny może wymagać przeprowadzenia naprawy bądź konserwacji.
Budynek wniesiony w latach przedwojennych w technologii tradycyjnej, murowanej. Stan techniczny dachu zły – wymagana wymiana poszycia dachu. Koszty wymiany dachu obciążają wszystkich współwłaścicieli budynku proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Na współwłaścicielach nieruchomości budynkowej ciąży obowiązek usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego stwierdzonych w decyzji znak: PINB.5162.21.2015.DCh z dnia 06 lipca 2017r. wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinku tj. wykonanie robót budowlanych, polegających na:
1. Wymianie drewnianej konstrukcji więźby dachowej,
2. Wymianie pokrycia dachowego z papy na papę termozgrzewalną lub blacho -dachówkę,
3. Wymianie obróbek blacharskich/ pasów nadrynnowych, podrynnowych, listew wiatrowych rynien i rur spustowych/,
4. Wykonanie obróbek blacharskich przy kominach,
5. Przemurowaniu główek kominowych z wykonaniem wylotów bocznych dla przewodów wentylacyjnych i górnych dla przewodów dymowych,

Powyższe roboty budowlane współwłaściciele budynku winni wykonać w terminie do 30 września 2018r.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków nieruchomość zabudowana nr 277/2 oznaczona jest użytkiem „Bi”. Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią gruntu wynikającą z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku oraz powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego wynikającą z dokumentacji sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku dokonania ponownych pomiarów, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XIX/241/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 stycznia 1996r. Teren oznaczony jest symbolem: 32.U – Usługi istniejące.
> Cena wywoławcza nieruchomości: 18 000,00 zł, kwota zwolniona z podatku VAT,
> Wadium: 1.000,00 zł.
Na wyżej wymienionej nieruchomość ciążą zobowiązania wynikające z realizacji decyzji PINB w Szczecinku, o której mowa jw.

 

Dnia 23 lipca 2018r. o godz. 11.30.

Nieruchomość lokalowa nr 3 o pow. użyt. 37,90 m2, położona w miejscowości Silnowo nr 13, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 51/5 o pow. 0,0492 ha. Dla nieruchomości budynkowej została urządzona księga wieczysta Nr KO1I/00026486/0.

Lokal mieszkalny posadowiony jest na pierwszym piętrze w budynku mieszkalno -użytkowym, wolnostojącym, 2-kondygnacyjnym ze strychem, podpiwniczonym. Lokal o powierzchni użytkowej 37,90 m2 składa się z: 1 pokoju, WC, kuchni oraz przedpokoju do lokalu przynależy udział wynoszący 76/1000 części w gruncie i częściach wspólnych budynku oraz pomieszczenie położone w piwnicy budynku o pow. użytkowej: 5,00 m2. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nr 13/3 i pomieszczenia przynależnego wynosi: 42,90 m2.
Zbywany lokal mieszkalny nr 3 wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu. Do lokalu doprowadzone są instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, grzewcza – co. etażowe, elektryczna, których stan techniczny może wymagać przeprowadzenia naprawy bądź konserwacji.
Budynek wniesiony w latach przedwojennych w technologii tradycyjnej, murowanej. Stan techniczny budynku określono jako słaby.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków nieruchomość zabudowana nr 51/5 oznaczona jest użytkiem „B”. Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią gruntu wynikającą z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku oraz powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego wynikającą z dokumentacji sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku dokonania ponownych pomiarów, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XIV/150/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 2015r. Teren oznaczony jest symbolem: 5U – teren zabudowy usługowej.
> Cena wywoławcza nieruchomości: 10 000,00 zł, kwota zwolniona z podatku VAT,
> Wadium: 2.000,00 zł.

Wyżej wymieniona nieruchomości wolna jest od obciążeń i brak jest zobowiązań, których byłyby przedmiotem. Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Borne Sulinowo: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 do dnia 19 lipca 2018r., aby Komisja Przetargowa mogła trzy dni przed dniem otwarcia przetargu stwierdzić, że środki znajdują się na koncie urzędu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek
Gminy Borne Sulinowo. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji Przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium (na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego). W przypadku niemożności uczestnictwa w przetargu przez osobę ubiegającą się o nabycie nieruchomości, osoba ją reprezentująca winna przedłożyć Komisji Przetargowej stosowne pisemne Pełnomocnictwo do reprezentacji. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny osiągniętej w przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Warunkiem nabycia jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. W razie nie przystąpienia nabywcy do zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje na temat ww. nieruchomości można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 9, 10 bądź tel. 94 37-34-151 lub 94 37-34-145 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bornesulinowo.pl

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tyt. urzędu oraz opublikowano na stronie internetowej i BIP od dnia 21.06.2018r.

Przetarg w dniu 23 lipca 2018r.

 

************************

 Przetarg w dniu 17 lipca 2018r.

 

************************

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
OGŁASZA:

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Alei Niepodległości 6, pokój narad.

I-sze przetargi ustne nieograniczone

Dnia 21 maja 2018r. o godz. 10.00.
Nieruchomość lokalowa nr 1 o pow. użyt. 51,60 m2, położona przy ul. Kościuszki 25 w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 277/2 o pow. 0,0342 ha. Dla nieruchomości budynkowej została urządzona księga wieczysta Nr KO1I/00024853/0. Lokal mieszkalny posadowiony jest na parterze w budynku mieszkalno – użytkowym, wolnostojącym, 2-kondygnacyjnym ze strychem, podpiwniczonym. Lokal o powierzchni użytkowej 51,60 m2 składa się z: 2 pokoi, łazienki, kuchni oraz korytarza do lokalu przynależy udział wynoszący 1895/10000 części w gruncie i częściach wspólnych budynku oraz pomieszczenie położone w piwnicy budynku o pow. użytkowej: 13,10 m2. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nr 25/1 i pomieszczenia przynależnego wynosi: 64,70 m2.

Zbywany lokal mieszkalny nr 1 wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu. Do lokalu doprowadzone są instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, grzewcza – co. etażowe, elektryczna, których stan techniczny może wymagać przeprowadzenia naprawy bądź konserwacji.
Budynek wniesiony w latach przedwojennych w technologii tradycyjnej, murowanej. Stan techniczny dachu zły – wymagana wymiana poszycia dachu. Koszty wymiany dachu obciążają wszystkich współwłaścicieli budynku proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Na współwłaścicielach nieruchomości budynkowej ciąży obowiązek usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego stwierdzonych w decyzji znak: PINB.5162.21.2015.DCh z dnia 06 lipca 2017r. wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinku tj. wykonanie robót budowlanych, polegających na:
1. Wymianie drewnianej konstrukcji więźby dachowej,
2. Wymianie pokrycia dachowego z papy na papę termozgrzewalną lub blacho -dachówkę,
3. Wymianie obróbek blacharskich/ pasów nadrynnowych, podrynnowych, listew wiatrowych rynien i rur spustowych/,
4. Wykonanie obróbek blacharskich przy kominach,
5. Przemurowaniu główek kominowych z wykonaniem wylotów bocznych dla przewodów wentylacyjnych i górnych dla przewodów dymowych.

Powyższe roboty budowlane współwłaściciele budynku winni wykonać w terminie do 30 września 2018r.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków nieruchomość zabudowana nr 277/2 oznaczona jest użytkiem „Bi”. Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią gruntu wynikającą z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku oraz powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego wynikającą z dokumentacji sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku dokonania ponownych pomiarów, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XIX/241/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 stycznia 1996r. Teren oznaczony jest symbolem: 32.U – Usługi istniejące.

> Cena wywoławcza nieruchomości: 28 050,00 zł, kwota zwolniona z podatku VAT,
> Wadium: 2.0000,00 zł.

Na wyżej wymienionej nieruchomość ciążą zobowiązania wynikające z realizacji decyzji PINB w Szczecinku, o której mowa jw..

 

Dnia 21 maja 2018r. o godz. 11.30.

Nieruchomość lokalowa nr 3 o pow. użyt. 37,90 m2, położona w miejscowości Silnowo nr 13, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 51/5 o pow. 0,0492 ha. Dla nieruchomości budynkowej została urządzona księga wieczysta Nr KO1I/00026486/0.

Lokal mieszkalny posadowiony jest na pierwszym piętrze w budynku mieszkalno -użytkowym, wolnostojącym, 2-kondygnacyjnym ze strychem, podpiwniczonym. Lokal o powierzchni użytkowej 37,90 m składa się z: 1 pokoju, WC, kuchni oraz przedpokoju do lokalu przynależy udział wynoszący 76/1000 części w gruncie i częściach wspólnych budynku oraz pomieszczenie położone w piwnicy budynku o pow. użytkowej: 5,00 m . Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nr 13/3 i pomieszczenia przynależnego wynosi: 42,90 m2.
Zbywany lokal mieszkalny nr 3 wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu. Do lokalu doprowadzone są instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, grzewcza – co. etażowe, elektryczna, których stan techniczny może wymagać przeprowadzenia naprawy bądź konserwacji.
Budynek wniesiony w latach przedwojennych w technologii tradycyjnej, murowanej. Stan techniczny budynku określono jako słaby.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków nieruchomość zabudowana nr 51/5 oznaczona jest użytkiem „B”. Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią gruntu wynikającą z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku oraz powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego wynikającą z dokumentacji sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku dokonania ponownych pomiarów, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XIv/150/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 2015r. Teren oznaczony jest symbolem: 5U – teren zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości:
16 560,00 zł, kwota zwolniona z podatku VAT,
> Wadium: 3.000,00 zł.

Wyżej wymieniona nieruchomości wolna jest od obciążeń i brak jest zobowiązań, których byłyby przedmiotem. Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Borne Sulinowo: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 do dnia 17 maja 2018r., aby Komisja Przetargowa mogła trzy dni przed dniem otwarcia przetargu stwierdzić, że środki znajdują się na koncie urzędu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Borne Sulinowo. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji
Przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium (na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego). W przypadku niemożności uczestnictwa w przetargu przez osobę ubiegającą się o nabycie nieruchomości, osoba ją reprezentująca winna przedłożyć Komisji Przetargowej stosowne pisemne Pełnomocnictwo do reprezentacji. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny osiągniętej w przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Warunkiem nabycia jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. W razie nie przystąpienia nabywcy do zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje na temat ww. nieruchomości można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 9, 10 bądź tel. 94 37-34-151 lub 94 37-34-145 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bornesulinowo.pl

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tyt. urzędu oraz opublikowano na stronie internetowej i BIP od dnia 19.04.2018r.

Przetargi w dniu 21 maja 2018r

 ************************

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
OGŁASZA:

przetargi na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Alei Niepodległości 6, pokój narad.

II-gie przetargi ustne nieograniczone

Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 11 kwietnia 2018r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Dnia 20 czerwca 2018r. o godz. 9.00.

Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 565/6 o pow. 0,3900 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00016372/5. Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona na skraju miejscowości Łubowo, pomiędzy drogą krajową nr 20 a ulicą Rakowską. Bezpośrednie jej sąsiedztwo stanowią ww. drogi i działki z zabudową przemysłową. Teren działki jest obniżony, powierzchnia działki pofałdowana, porośnięta drzewostanem mieszanym, z przewagą sosny (samosieje). Kształt nieregularny. Dojazd do działki możliwy jest z sąsiadującej z nią ul. Rakowskiej.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 565/6 oznaczona jest użytkiem: „RV” – grunty orne. Zbywana nieruchomość wymaga wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.
Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Działka położona jest w Obszarze – Otulina Drawskiego Parku Krajobrazowego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XIX/241/96 z dnia 31 stycznia 1996r. Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, teren oznaczony jest symbolem: 4.MN,U – Zespół pawilonów usługowych. Dopuszcza się zabudowę mieszkalno – usługową. Wyklucza się zabudowę mieszkalną bez usług. Wymagana jest koncepcja zagospodarowania terenu. Sposób zagospodarowania winien być_zgodny z zapisami m.p.z.p.
> Cena wywoławcza nieruchomości: 96 000,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
> Wadium: 10 000,00 zł.

Dnia 20 czerwca 2018r. o godz. 10.30.

Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 565/7 o pow. 0,2000 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00016372/5. Zbywana działka gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, położona na skraju miejscowości Łubowo, pomiędzy drogą krajową nr 20 a ulicą Rakowską. Bezpośrednie jej sąsiedztwo stanowią ww. drogi i działki z zabudową przemysłową. Teren działki jest obniżony. Powierzchnia działki pofałdowana, porośnięta drzewostanem mieszanym, z przewagą sosny (samosieje). Kształt nieregularny. Dojazd do działki możliwy jest z sąsiadującej z nią ul. Rakowskiej. Nad częścią działki zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyczna oznaczona symbolem: eSN znak 2pkt oraz posadowiony jest słup energetyczny, wymienione urządzenia nie podlegają sprzedaży, gdyż stanowią własność przedsiębiorstwa.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 565/6 oznaczona jest użytkiem: „RV” – grunty orne. Zbywana nieruchomość wymaga wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.
Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Działka położona jest w Obszarze – Otulina Drawskiego Parku Krajobrazowego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XIX/241/96 z dnia 31 stycznia 1996r. Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, teren oznaczony jest symbolem: 4.MN,U – Zespół pawilonów usługowych. Dopuszcza się zabudowę mieszkalno – usługową. Wyklucza się zabudowę mieszkalną bez usług. Wymagana jest koncepcja zagospodarowania terenu. Sposób zagospodarowania winien być_zgodny z zapisami m.p.z.p.
> Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł, w tym obowiązujący podatek VAT.
> Wadium: 5 000,00 zł.

I-szy przetarg ustny nieograniczony

Dnia 20 czerwca 2018r. o godz. 12.00.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/397 o pow. 0,1844 ha, dla której została urządzona Księga Wieczysta KO1I/00018905/5.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem 161 U, P – Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/397 oznaczona jest użytkiem:
„Bp”.
Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
> Cena wywoławcza nieruchomości: 54 000,00 zł, kwota zwolniona z podatku VAT.
> Wadium: 3 000,00 zł

Wyżej wymienione nieruchomości wolne są od obciążeń i brak jest zobowiązań, których byłyby przedmiotem. Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Borne Sulinowo: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 w terminie do dnia 14 czerwca 2018r., tak aby Komisja przetargowa mogła w dniu 15 czerwca 2018r. do godz. 14.00, stwierdzić, że środki znajdują się na koncie Gminy. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Borne Sulinowo. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji Przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne również pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego). W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków nabywających do wspólnego majątku małżeńskiego winien on przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości (w przypadku nabywania do wspólnego majątku na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego). W razie nie przystąpienia nabywcy do zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny osiągniętej w przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Warunkiem nabycia jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Szczegółowych informacji na temat w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 9 bądź tel. 94 37-34-151 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bornesulinowo.pl

Przetargi w dniu 20 czerwca 2018r

 

 ************************

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

OGŁASZA:
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego

I-szy przetarg ustny nieograniczony

Dnia 02 lipca 2018r. o godz. 10.00.
Nieruchomość położona w woj. zachodniopomorskim, powiecie szczecineckim, gminie Borne Sulinowo, miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07.

Nieruchomość składa się z 3-ch działek o łącznej powierzchni 0,3193 ha, w skład nieruchomości wchodzą m.in.: 2 działki zabudowane i 1 działka niezabudowana:
1/ zabudowana działka Nr 1/38 o pow. 0,1485 ha,
2/ zabudowana działka Nr 1/39 o pow. 0,1431 ha,
3/ niezabudowana działka Nr 1/62 o pow. 0,0277 ha,
dla których została urządzona KW nr KO1I/00021814/4.

Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami tj. na działce Nr 1/38 posadowiony jest budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem, bez podpiwniczenia. Pow. zabudowy 356,00 m3, pow. użyt. budynku 320,97 m2 , w tym parter 287,81 m2, na działce Nr 1/39 posadowiony jest budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem, bez podpiwniczenia. Pow. zabudowy 261,10 m3, pow. użyt. budynku 294,43 m2 , w tym parter 208,08 m2. W skład nieruchomości wchodzi także działka gruntowa, niezabudowana oznaczona Nr 1/62, która stanowi teren pagórkowaty, rzadko porośnięty drzewami iglastymi. Bezpośrednie sąsiedztwo działek stanowią nieruchomości zabudowane zabudową mieszkaniową, rekreacyjną i tereny niezabudowane. Nieruchomość położona jest w pobliżu jeziora Pile.

Przez ww. działki przebiegają sieci m.in. energetyczne oznaczone symbolem: eN, eNA, wodne oznaczone symbolem: wA, w, kanalizacyjne oznaczone symbolem: ks150, k oraz telekomunikacyjna.

Nie wyklucza się istnienia na działce innego uzbrojenia, o którym brak informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działki nr 1/38 i nr 1/39 oznaczone są uzytkiem „Bi” – inne tereny zabudowane, działka nr 1/62 oznaczona jest użytkiem „Bp” -zurbanizowane, tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikającą z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku oraz z powierzchniami zabudowy wynikającymi z inwentaryzacji sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w operatach z dnia 29 września 2017r.

Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXX/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r.
Działka nr 1/38 oznaczona jest symbolem: 83 MN, Ut, Uo – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki (pensjonaty, domy wycieczkowe), teren zabudowy usług oświaty.
Działka nr 1/39 oznaczona jest symbolem: w części: 83 MN, Ut, Uo – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki (pensjonaty, domy wycieczkowe), teren zabudowy usług oświaty, w części: 288 KDW – tereny ulic wewnętrznych.
Działka nr 1/62 oznaczona jest symbolem: 83 MN, Ut, Uo – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki (pensjonaty, domy wycieczkowe), teren zabudowy usług oświaty.

Sposób zagospodarowania nieruchomości winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.
> Cena wywoławcza nieruchomości: 683 000,00 zł, kwota zwolniona z podatku VAT.
> Wadium: 35 000,00 zł.

Wyżej wymieniona nieruchomości wolna jest od obciążeń i brak jest zobowiązań, których byłyby przedmiotem. Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Borne Sulinowo: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 do dnia 27 czerwca 2018r., aby Komisja Przetargowa mogła trzy dni przed dniem otwarcia przetargu stwierdzić, że środki znajdują się na koncie urzędu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Borne Sulinowo. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji Przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium (na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego). W przypadku niemożności uczestnictwa w przetargu przez osobę ubiegającą się o nabycie nieruchomości, osoba ją reprezentująca winna przedłożyć Komisji Przetargowej stosowne pisemne Pełnomocnictwo do reprezentacji. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny osiągniętej w przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Warunkiem nabycia jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. W razie nie przystąpienia nabywcy do zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje na temat ww. nieruchomości można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 9, 10 bądź tel. 94 37-34-151 lub 94 37-34-145 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bornesulinowo.pl

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tyt. urzędu oraz opublikowano na stronie internetowej i BIP od dnia 30.04.2018r.

Przetarg w dniu 02 lipca 2018r

 

PrintFriendly and PDF