Ogłoszenia o przetargach

 BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
OGŁASZA:

przetargi na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Alei Niepodległości 6, pokój narad.

II-gie przetargi ustne nieograniczone.
Pierwsze przetargi odbyły się dnia 02 października 2017r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Dnia 23 listopada 2017r. o godz. 9.00.
Nieruchomość gruntowa, położona w obrębie Komorze, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 37/1 o pow. 0,4500 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00016780/8. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona nad jeziorem Komorze, w pobliżu wsi Komorze. Działka położona jest na wzniesieniu, teren lekko pofałdowany, porośnięty drzewami liściastymi i iglastymi w różnym wieku. Sąsiedztwo działki stanowi droga dojazdowa gruntowa, z którą działka bezpośrednio graniczy, jezioro Komorze i tereny rolnicze. W pobliżu znajduje się również las. Kształt działki nieregularny. Lokalizacja bardzo dobra. Działka nie uzbrojona w infrastrukturę techniczną.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 37/1 oznaczona jest użytkiem: Lzr-ŁIV, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/354/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 09 grudnia 1996r.

Teren oznaczony jest symbolem: 4UTk – Kąpielisko nr 3 nad jeziorem Komorze. Kąpielisko istniejące, możliwość budowy pomostu bez zaplecza magazynowego, zakaz biwakowania.

Sposób zagospodarowania nieruchomości winien być zgodny z zapisami m.p.z.p. Cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00 zł, w tym 23% podatek VAT.

Wadium: 10 500,00 zł.

Dnia 23 listopada 2017r. o godz. 10.30.
Nieruchomość gruntowa, położona w obrębie Komorze, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 37/6 o pow. 0,4361 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00016780/8. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona nad jeziorem Komorze, w pobliżu wsi Komorze. Działka położona jest na wzniesieniu, teren lekko pofałdowany, porośnięty drzewami liściastymi i iglastymi w różnym wieku. Sąsiedztwo działki stanowi droga dojazdowa gruntowa, z którą działka bezpośrednio graniczy, jezioro Komorze i tereny rolnicze. W pobliżu znajduje się również las. Kształt działki nieregularny. Lokalizacja bardzo dobra. Działka nie uzbrojona w infrastrukturę techniczną.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 37/6 oznaczona jest użytkiem: ŁIV-łąki trwałe na użytkach rolnych.
Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/354/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 09 grudnia 1996r. Teren oznaczony jest symbolem: 4UTk – Kąpielisko nr 3 nad jeziorem Komorze. Kąpielisko istniejące, możliwość budowy pomostu bez zaplecza magazynowego, zakaz biwakowania.

Sposób zagospodarowania nieruchomości winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.
Proponuje się do 2-ch lat od dnia podpisania aktu notarialnego.
Cena wywoławcza nieruchomości: 101 000,00 zł, w tym 23% podatek VAT.

Wadium: 10 100,00 zł.

II-gi przetarg ustny nieograniczony
Pierwszy przetarg odbył się dnia 28 czerwca 2017r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Dnia 23 listopada 2017r. o godz. 12.00.
Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Borne Sulinowo przy ul. Towarowej 4b, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/365 o pow. 0,2021 ha, dla której została urządzona Księga Wieczysta KO1I/00018905/5.

Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym wolnostojącym, parterowym bez podpiwniczenia, oznaczonym numerem 4b o pow. użytkowej 402,40 m2.

W m.p.z.p. uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem 161 U, P – Teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/365 oznaczona jest użytkiem: „Bi”.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 109 700,00 zł, kwota zwolniona z podatku VAT.
> Wadium: 11 000,00 zł

Wyżej wymienione nieruchomości wolne są od obciążeń i brak jest zobowiązań, których byłyby przedmiotem. Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Borne Sulinowo: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 w terminie do dnia 17 listopada 2017r. tak aby Komisja przetargowa mogła w dniu 20 listopada 2017r. do godz. 14.00, stwierdzić, że środki znajdują się na koncie Gminy. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Borne Sulinowo. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji Przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne również pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego).
W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków nabywających do wspólnego majątku małżeńskiego winien on przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości (w przypadku nabywania do wspólnego majątku na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego). W razie nie przystąpienia nabywcy do zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny osiągniętej w przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Warunkiem nabycia jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowych informacji na temat w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 9 bądź tel. 94 37-34-151 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bornesulinowo.pl

 

Przetargi w dniu 23 listopada 2017

************************

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
OGŁASZA:
przetargi na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem

I-sze przetargi ustne nieograniczone

Dnia 14 grudnia 2017r. o godz. 9.00.
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 79/11 o pow. 0,1364 ha, położona w miejscowości Rakowo, obręb Rakowo, gmina Borne Sulinowo, KW Nr KO1I/00016757/8.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieuzbrojona, położona na skraju miejscowości Rakowo. Bezpośrednie jej sąsiedztwo stanowią tereny rolne i zalesione oraz nieruchomości zabudowane z zabudową mieszkalną jednorodzinną i gospodarczą. Dojazd do działki dobry. Powierzchnia działki płaska, kształt regularny. Działka bez uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 79/11 oznaczona jest użytkiem: RVI – grunty orne. Zbywana nieruchomość wymaga wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Działka położona jest w obszarze Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony – Ostoja Drawska.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XIX/241/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 stycznia 1996r. teren oznaczony jest symbolem: 7.MN – Teren pod budownictwo jednorodzinne. Pozostałe ustalenia jak 6MN.
Sposób zagospodarowania nieruchomości winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.

Cena wywoławcza nieruchomości: 38 000,00 zł, w tym 23% podatek VAT. Wadium: 4 000,00 zł.

 

Dnia 14 grudnia 2017r. o godz. 10.30.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 79/12 o pow. 0,1348 ha, położona w miejscowości Rakowo, obręb Rakowo, gmina Borne Sulinowo, KW Nr KO1I/00016757/8.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieuzbrojona, położona na skraju miejscowości Rakowo. Bezpośrednie jej sąsiedztwo stanowią tereny rolne i zalesione oraz nieruchomości zabudowane z zabudową mieszkalną jednorodzinną i gospodarczą. Dojazd do działki dobry. Powierzchnia działki płaska, kształt regularny. Działka bez uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 79/12 oznaczona jest użytkiem: RVI – grunty orne. Zbywana nieruchomość wymaga wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Działka położona jest w obszarze Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony – Ostoja Drawska.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XIX/241/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 stycznia 1996r. teren oznaczony jest symbolem: 7.MN – Teren pod budownictwo jednorodzinne. Pozostałe ustalenia jak 6MN.
Sposób zagospodarowania nieruchomości winien być zgodny z zapisami m.p.z.p. Cena wywoławcza nieruchomości: 38 000,00 zł, w tym 23% podatek VAT. Wadium: 4 000,00 zł. Dnia 14 grudnia 2017r. o godz. 12.00.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/26 o pow. 0,2331 ha, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 04, gmina Borne Sulinowo, KW Nr KO1I/00031986/3.

Działka posiada kształt nieregularny, teren pofałdowany, nachylony. Bezpośrednie jej sąsiedztwo stanowią tereny rekreacyjne, a dalsze sąsiedztwo jezioro Pile. Dojazd do działki możliwy drogą gruntową bez utwardzania. Działka bez uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Jednakże nie wyklucza się istnienia na działce uzbrojenia, o którym brak informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Lokalizacja dobra. Działka porośnięta drzewostanem liściastym, którego wartość ujęta została w wartości działki.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/26 oznaczona jest użytkiem:
„Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 212r. teren oznaczony jest symbolem: 40MN, Ut – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej turystyki (pensjonat).

Sposób zagospodarowania nieruchomości winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.
Cena wywoławcza nieruchomości: 135 000,00 zł, w tym 23% podatek VAT.
Wadium: 13 500,00 zł.

Wyżej wymienione nieruchomości wolne są od obciążeń i brak jest zobowiązań, których byłyby przedmiotem. Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Borne Sulinowo: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 w terminie do dnia 08 grudnia 2017r. tak aby Komisja Przetargowa mogła w dniu 11 grudnia 2017r. do godz. 14.00, stwierdzić, że środki znajdują się na koncie Gminy. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Borne Sulinowo. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji Przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne również pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego). W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków nabywających do wspólnego majątku małżeńskiego winien on przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości (w przypadku nabywania do wspólnego majątku na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego). W razie nie przystąpienia nabywcy do zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny osiągniętej w przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Warunkiem nabycia jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowych informacji na temat w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 9 bądź tel. 94 37-34-151 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bornesulinowo.pl

 

Przetargi w dniu 14 grudnia 2017r

 

 

PrintFriendly and PDF