Ogłoszenia o przetargach

 ************************

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
OGŁASZA:
przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Alei Niepodległości 6, pokój narad.

I-sze przetargi ustne nieograniczone:

Dnia 07 marca 2018r. o godz. 9.00.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 89/114 o pow. 0,0019 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr KO1I/00018904/8 oraz udział 1/106 części w działce Nr 89/144 o pow. 0,5930 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr KO1I/00027858/6.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXX/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie teren oznaczony jest symbolem: 231 Kg- Teren zabudowy garażowej.

Sposób zagospodarowania nieruchomości winien być zgodny z zapisami mpzp.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działki nr 89/114 i 89/144 oznaczone są użytkiem: „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

> Cena wywoławcza nieruchomości: 4 300,00 zł brutto, w tym obowiązujący 23% podatek VAT.
> Wadium: 450,00 zł.

Dnia 07 marca 2018r. o godz. 10.30.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 89/115 o pow. 0,0020 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr KO1I/00018904/8 oraz udział 1/106 części w działce Nr 89/144 o pow. 0,5930 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr KO1I/00027858/6.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXX/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie teren oznaczony jest symbolem: 231 Kg- Teren zabudowy garażowej.

Sposób zagospodarowania nieruchomości winien być zgodny z zapisami mpzp.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działki nr 89/115 i 89/144 oznaczone są
użytkiem: „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

> Cena wywoławcza nieruchomości: 4 500,00 zł brutto, w tym obowiązujący 23%
podatek VAT.
> Wadium: 450,00 zł.

Dnia 07 marca 2018r. o godz. 12.00.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/201 o pow. 0,0019 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr KO1I/00018905/5 oraz udział 1/108 części w działce Nr 7/243 o pow. 0,4028 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr KO1I/00030957/4.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXX/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie teren oznaczony jest symbolem: 163 Kg- Teren zabudowy garażowej.

Sposób zagospodarowania nieruchomości winien być zgodny z zapisami mpzp.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działki nr 7/201 i 7/243 oznaczone są
użytkiem: „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości: 4 000,00 zł brutto, w tym obowiązujący 23% podatek VAT.
> Wadium: 400,00 zł.

Dnia 07 marca 2018r. o godz. 13.30.
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/202 0 pow. 0,0019 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr KO1I/00018905/5 oraz udział 1/108 części w działce Nr 7/243 o pow. 0,4028 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr KO1I/00030957/4.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXX/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie teren oznaczony jest symbolem: 163 Kg- Teren zabudowy garażowej.

Sposób zagospodarowania nieruchomości winien być zgodny z zapisami mpzp.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działki nr 7/202 i 7/243 oznaczone są użytkiem: „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości: 4 000,00 zł brutto, w tym obowiązujący 23%
podatek VAT.
> Wadium: 400,00 zł.

Dnia 08 marca 2018r. o godz. 8.00.
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 98/2 o pow. 0,1596 ha, położona w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo. Dla nieruchomości została urządzona księga wieczysta KW Nr KO1I/00050659/1.
Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią drogi nieutwardzone, nieruchomości zabudowane z zabudową mieszkalną jednorodzinną i gospodarczą, rzeczka 1 przepompownia ścieków. Działka nie jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną. Dojazd do działki dobry. Powierzchnia działki płaska, kształt regularny.

W m.p.z.p. uchwalonym Uchwałą Nr XIX/241/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 stycznia 1996r. Teren oznaczony jest symbolem: MR, MN – Budownictwo mieszkalno-produkcyjne, jednorodzinne i zagrodowe.
Sposób zagospodarowania nieruchomości winien być zgodny z zapisami mpzp.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 98/2 oznaczona jest użytkiem:
„Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości: 42 000,00 zł, w tym 23% podatek VAT.
> Wadium: 4 200,00 zł.

Dnia 08 marca 2018r. o godz. 9.30.
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/238 o pow. 0,3000 ha, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. Dla nieruchomości została urządzona księga wieczysta
KW Nr KO1I/00018907/9.

Nieruchomość gruntowa, nieuzbrojona, posiada kształt regularny, teren pofalowany. Bezpośrednie jej sąsiedztwo stanowią: tereny rekreacyjne i ulica Jeziorna, a dalsze sąsiedztwo stanowi jezioro Pile. Działka ma łatwy dostęp do sieci infrastruktury technicznej. Lokalizacja bardzo dobra. Działka porośnięta jest drzewostanem mieszanym. Wartość drzewostanu została ujęta w wartości rynkowej działki. W m.p.z.p. uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem: 68 Ut – Teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonaty, hotele z zapleczem).

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 1/238 oznaczona jest użytkiem: „Bz” – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe.

Cena wywoławcza nieruchomości: 305 000,00 zł, w tym 23% podatek VAT.
> Wadium: 30 500,00 zł.

Dnia 08 marca 2018r. o godz. 11.00.
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/239 o pow. 0,2550 ha, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. Dla nieruchomości została urządzona księga wieczysta KW Nr KO 11/00018907/9.

Nieruchomość gruntowa, nieuzbrojona, posiada kształt regularny, teren pofalowany. Bezpośrednie jej sąsiedztwo stanowią: tereny rekreacyjne i ulica Jeziorna, a dalsze sąsiedztwo stanowi jezioro Pile. Działka ma łatwy dostęp do sieci infrastruktury technicznej. Lokalizacja bardzo dobra. Działka porośnięta jest drzewostanem mieszanym. Wartość drzewostanu została ujęta w wartości rynkowej działki.
W m.p.z.p. uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem: 68 Ut – Teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonaty, hotele z zapleczem).
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 1/239 oznaczona jest użytkiem: „Bz” – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe.

Cena wywoławcza nieruchomości: 260 000,00 zł, w tym 23% podatek VAT.
> Wadium: 26 000,00 zł.

Dnia 08 marca 2018r. o godz. 12.30.
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/240 o pow. 0,3124 ha, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. Dla nieruchomości została urządzona księga wieczysta
KW Nr KO1I/00018907/9.

Nieruchomość gruntowa, nieuzbrojona, posiada kształt regularny, teren pofalowany. Bezpośrednie jej sąsiedztwo stanowią: tereny rekreacyjne i ulica Jeziorna, a dalsze sąsiedztwo stanowi jezioro Pile. Działka ma łatwy dostęp do sieci infrastruktury technicznej. Lokalizacja bardzo dobra. Działka porośnięta jest drzewostanem mieszanym. Wartość drzewostanu została ujęta w wartości rynkowej działki. W m.p.z.p. uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem: w części: 68 Ut – Teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonaty, hotele z zapleczem) oraz w części: 289 KDW – Teren ulic wewnętrznych.
W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 1/240 oznaczona jest użytkiem: „Bz” – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe.

Cena wywoławcza nieruchomości: 317 000,00 zł, w tym 23% podatek VAT.
> Wadium: 32 000,00 zł.

Dnia 08 marca 2018r. o godz. 14.00.
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/241 o pow. 0,2049 ha, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. Dla nieruchomości została urządzona księga wieczysta
KW Nr KO1I/00018907/9.

Nieruchomość gruntowa, nieuzbrojona, posiada kształt regularny, teren pofalowany. Bezpośrednie jej sąsiedztwo stanowią: tereny rekreacyjne i ulica Jeziorna, a dalsze sąsiedztwo stanowi jezioro Pile. Działka ma łatwy dostęp do sieci infrastruktury technicznej. Lokalizacja bardzo dobra. Działka porośnięta jest drzewostanem mieszanym. Wartość drzewostanu została ujęta w wartości rynkowej działki. W m.p.z.p. uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem: w części: 68 Ut – Teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonaty, hotele z zapleczem) oraz w części: 289 KDW – Teren ulic wewnętrznych.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 1/241 oznaczona jest użytkiem: „Bz” – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe.

Cena wywoławcza nieruchomości: 208 000,00 zł, w tym 23% podatek VAT.
> Wadium: 21 000,00 zł.

Dnia 08 marca 2018r. o godz. 15.30.
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/242 o pow. 0,2071 ha, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. Dla nieruchomości została urządzona księga wieczysta KW Nr KO 11/00018907/9.

Nieruchomość gruntowa, nieuzbrojona, posiada kształt regularny, teren pofalowany. Bezpośrednie jej sąsiedztwo stanowią: tereny rekreacyjne i ulica Jeziorna, a dalsze sąsiedztwo stanowi jezioro Pile. Działka ma łatwy dostęp do sieci infrastruktury technicznej. Lokalizacja bardzo dobra. Działka porośnięta jest drzewostanem mieszanym. Wartość drzewostanu została ujęta w wartości rynkowej działki.
W m.p.z.p. uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem: w części: 68 Ut – Teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonaty, hotele z zapleczem) oraz w części: 289 KDW – Teren ulic wewnętrznych.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 1/242 oznaczona jest użytkiem: „Bz” – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe.

Cena wywoławcza nieruchomości: 210 000,00 zł, w tym 23% podatek VAT.
> Wadium: 21 000,00 zł.

 

Wyżej wymienione nieruchomości wolne są od obciążeń i brak jest zobowiązań, których byłyby przedmiotem. Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Borne Sulinowo: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 do dnia 01 marca 2018r., aby Komisja Przetargowa mogła trzy dni przed dniem otwarcia przetargu stwierdzić, że środki znajdują się na koncie urzędu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Borne Sulinowo. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji Przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium (na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego). W przypadku niemożności uczestnictwa w przetargu przez osobę ubiegającą się o nabycie nieruchomości, osoba ją reprezentująca winna przedłożyć Komisji Przetargowej stosowne pisemne Pełnomocnictwo do reprezentacji. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny osiągniętej w przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Warunkiem nabycia jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. W razie nie przystąpienia nabywcy do zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje na temat ww. nieruchomości można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 9, 10 bądź tel. 94 37-34-151 lub 94 37-34-145 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bornesulinowo.pl

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tyt. urzędu oraz opublikowano na stronie internetowej i BIP od dnia 29.01.2018r.

Przetargi w dniach 07 i 08 marca 2018r

************************

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)
OGŁASZA:
przetargi na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Alei Niepodległości 6, pokój narad.

III-cie przetargi ustne nieograniczone.

Dnia 22 marca 2018r. o godz. 8.30.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 14 grudnia 2017r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 05 lutego 2018r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/26 o pow. 0,2331 ha, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 04, gmina Borne Sulinowo, KW Nr KO1I/00031986/3.

Działka posiada kształt nieregularny, teren pofałdowany, nachylony. Bezpośrednie jej sąsiedztwo stanowią tereny rekreacyjne, a dalsze jezioro Pile. Dojazd do działki możliwy drogą gruntową bez utwardzania. Działka bez uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Jednakże nie wyklucza się istnienia na działce uzbrojenia, o którym brak informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Lokalizacja dobra. Działka porośnięta drzewostanem, którego wartość ujęta została w wartości działki.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 7/26 oznaczona jest użytkiem:
„Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu
ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej
nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 212r. teren oznaczony jest symbolem: 40MN, Ut – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonat).

Sposób zagospodarowania nieruchomości winien być zgodny z zapisami m.p.z.p.

Cena wywoławcza nieruchomości: 115 000,00 zł, w tym 23% podatek VAT.
Wadium: 10 000,00 zł.

Dnia 22 marca 2018r. o godz. 10.00.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 19 października 2017r. i zakończyły się wynikiem negatywnym
Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 18 stycznia 2018r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieuzbrojona, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 66/2 o pow. 0,5400 ha, położona w miejscowości Rakowo, obręb Rakowo, gmina Borne Sulinowo. Działka położona na skraju miejscowości Rakowo, teren działki płaski, porośnięty trawą i pojedynczymi drzewami. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkalna, las i tereny rolne. Kształt działki regularny. Dla nieruchomości została urządzona księga wieczysta KW Nr KO1I/00016757/8.

W m.p.z.p. uchwalonym Uchwałą nr XIX/241/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 stycznia 1996r. teren oznaczony symbolem 10.UT- pow.1,65 ha. Teren pod ośrodek wypoczynkowy.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 66/2 oznaczona jest użytkiem: „RVT\ Zbywana nieruchomość wymaga wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
Działka położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Drawskie”, w obszarze Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony – Ostoja Drawska oraz w obszarze otulina Drawskiego Parku Krajobrazowego.

Cena wywoławcza nieruchomości: 110 700,00 zł, w tym 23% podatek VAT.
> Wadium: 11 000,00 zł.

IV-te przetargi ustne nieograniczone

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 02 października 2017r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 23 listopada 2017r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 18 stycznia 2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Dnia 22 marca 2018r. o godz. 11.30.

Nieruchomość gruntowa, położona w obrębie Komorze, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 37/1 o pow. 0,4500 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00016780/8. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona nad jeziorem Komorze, w pobliżu wsi Komorze. Działka położona jest na wzniesieniu, teren lekko pofałdowany, porośnięty drzewami liściastymi i iglastymi w różnym wieku. Sąsiedztwo działki stanowi droga dojazdowa gruntowa, z którą działka bezpośrednio graniczy, jezioro Komorze i tereny rolnicze. W pobliżu znajduje się również las. Kształt działki nieregularny. Lokalizacja bardzo dobra. Działka nie uzbrojona w infrastrukturę techniczną.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 37/1 oznaczona jest użytkiem: Lzr-ŁIV, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/354/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 09 grudnia 1996r. Teren oznaczony jest symbolem: 4UTk – Kąpielisko nr 3 nad jeziorem Komorze. Kąpielisko istniejące, możliwość budowy pomostu bez zaplecza magazynowego, zakaz biwakowania.

Sposób zagospodarowania nieruchomości winien być zgodny z zapisami m.p.z.p. Działka położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Drawskie”, w obszarze Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony – Ostoja Drawska, w obszarze Natura
2000 Specjalne Obszary Ochrony – Jeziora Czaplineckie oraz w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego.

Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł, w tym 23% podatek VAT.
> Wadium: 9 000,00 zł.

Dnia 22 marca 2018r. o godz. 13.00.

Nieruchomość gruntowa, położona w obrębie Komorze, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 37/6 o pow. 0,4361 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KO1I/00016780/8. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona nad jeziorem Komorze, w pobliżu wsi Komorze. Działka położona jest na wzniesieniu, teren lekko pofałdowany, porośnięty drzewami liściastymi i iglastymi w różnym wieku. Sąsiedztwo działki stanowi droga dojazdowa gruntowa, z którą działka bezpośrednio graniczy, jezioro Komorze i tereny rolnicze. W pobliżu znajduje się również las. Kształt działki nieregularny. Lokalizacja bardzo dobra. Działka nie uzbrojona w infrastrukturę techniczną.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 37/6 oznaczona jest użytkiem: ŁIV-łąki trwałe na użytkach rolnych.
Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/354/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 09 grudnia 1996r. Teren oznaczony jest symbolem: 4UTk – Kąpielisko nr 3 nad jeziorem Komorze. Kąpielisko istniejące, możliwość budowy pomostu bez zaplecza magazynowego, zakaz biwakowania.

Sposób zagospodarowania nieruchomości winien być zgodny z zapisami m.p.z.p. Działka położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Drawskie”, w obszarze Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony – Ostoja Drawska, w obszarze Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony – Jeziora Czaplineckie oraz w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego.

> Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł, w tym 23% podatek VAT.
> Wadium: 9 000,00 zł.

Wyżej wymienione nieruchomości wolne są od obciążeń i brak jest zobowiązań, których byłyby przedmiotem.

Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Borne Sulinowo: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 w terminie do dnia 16 marca 2018r. tak aby Komisja Przetargowa mogła w dniu 19 marca 2018r. do godz. 12.00, stwierdzić, że środki znajdują się na koncie Gminy. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Borne Sulinowo. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji Przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne również pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego). W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków nabywających do wspólnego majątku małżeńskiego winien on przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości (w przypadku nabywania do wspólnego majątku na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego).
W razie nie przystąpienia nabywcy do zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny osiągniętej w przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Warunkiem nabycia jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Szczegółowych informacji na temat w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 9 bądź tel. 94 37-34-151 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bornesulinowo.pl

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tyt. urzędu oraz opublikowano na stronie internetowej i BIP od dnia 15.02.2018r.

Ogłoszenie w formacie PDF: Przetargi w dniu 22 marca 2018r

PrintFriendly and PDF