Ogłoszenia o przetargach

Przetargi w dniu 03 i 04 sierpnia 2017r.

************************

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
OGŁASZA:
przetarg na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Alei Niepodległości 6, pokój narad.
I-szy przetarg ustny nieograniczony

Dnia 24 maja 2017r. o godz. 9.00.
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, w skład której wchodzą działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 43/1, nr 43/4 oraz nr 43/5 położone w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Dla nieruchomości została urządzona księga wieczysta KW Nr KO1I/00016904/8. Łączna powierzchnia działek wynosi: 0,7191 ha.
Nieruchomość gruntowa położona jest w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06. Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Borne Sulinowo. Bezpośrednie jej sąsiedztwo stanowią działki z zabudową mieszkalną wielorodzinną, administracyjną, ulica oraz działki niezabudowane o podobnym przeznaczeniu. Nieruchomość nie posiada infrastruktury technicznej, lecz ma łatwy dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej. Dojazd możliwy jest z ulicy Adama Mickiewicza z którą bezpośrednio graniczy. Kształt działki nieregularny, teren płaski, lokalizacja dobra. W m.p.z.p. uchwalonym Uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012r. Teren oznaczony jest symbolem:
Dz. Nr 43/5 w części 213 U, Ukr – Teren zabudowy usługowej i usługowej kultu religijnego, w części 317 KDW – Tereny ulic wewnętrznych,
Dz. Nr 43/1, 43/5 – 213 U, Ukr – Teren zabudowy usługowej i usługowej kultu religijnego.

> Cena wywoławcza nieruchomości: 360 000,00 zł brutto, w tym 23% podatek VAT.
> Wadium: 36 000,00 zł

Wyżej wymieniona nieruchomość wolna jest od obciążeń i brak jest zobowiązań, których byłyby przedmiotem.

Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Borne Sulinowo: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 do dnia 19 maja 2017r., aby Komisja Przetargowa mogła trzy dni przed dniem otwarcia przetargu stwierdzić, że środki znajdują się na koncie urzędu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Borne Sulinowo w Bornem Sulinowie.
Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego).
W razie nie przystąpienia nabywcy do zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny osiągniętej w przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Warunkiem nabycia jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowych informacji na temat w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 9 bądź tel. 94 37-34-151 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bornesulinowo.pl
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tyt. urzędu oraz opublikowano na stronie internetowej i BIP od dnia 24.04.2017r.

Przetarg w dniu 24 maja 2017r

************************

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
OGŁASZA:

przetarg na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Alei Niepodległości 6, pokój narad.

II-gi przetarg ustny ograniczony
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 22 lutego 2017r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 20 czerwca 2017r. o godz. 10.00.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych do zbywanej nieruchomości oznaczonej działką Nr 47/1 tj. właścicieli działek ewid. Nr 47/13, Nr 46 oraz Nr 175.

Nieruchomość gruntowa, położona w obrębie Łączno, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 47/1 o pow. 0,9800 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW nr KO1I/00016758/5. Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, nieuzbrojona, bezpośrednie jej sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne oraz tereny leśne. Działka porośnięta jest samosiejkami drzew iglastych.

Z uwagi na ograniczone możliwości zagospodarowania nieruchomości nr 47/1 jako samodzielnej (brak dostępu do drogi publicznej) postanawia się przeprowadzić przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek przyległych. Zagospodarowanie nieruchomości z działkami przyległymi stwarza możliwości jej rzeczowego i funkcjonalnego zagospodarowania.

W wypisie z ewidencji gruntów i budynków działka nr 47/1 oznaczona jest użytkiem: „RV i RVT\ Zbywana nieruchomość wymaga wyłączenia z produkcji rolnej. Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikająca z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XIX/241/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 stycznia 1996r. teren oznaczony jest symbolem: 3.UT – pow. ok. 0,90 ha. Pole namiotowe i budownictwo letniskowe.

Wyżej wymieniona nieruchomość wolna jest od obciążeń i brak jest zobowiązań, których byłaby przedmiotem.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 13 czerwca 2017 r. do godz. 13.00 zgłosić chęć uczestnictwa w przetargu poprzez złożenie w tut. urzędzie w Biurze Obsługi Interesanta pisemnego zgłoszenia oraz kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 6 najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości: 45 000,00 zł, w tym 23% podatek VAT,
> Wadium: 4 500,00 zł.

Warunki przetargu:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Urzędu Miejskiego: Pomorski Bank Spółdzielczy o/w Bornem Sulinowie nr 76 8581 1056 0300 2004 2000 0015 w terminie do dnia 13 czerwca 2017r. oraz złożenie pisemnego zgłoszenia o chęci przystapienia do przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. W dniu przetargu osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, a osoby prawne pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji przetargowej oryginałów dowodów wpłaty wadium (na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość oraz określenie numeru działki i obrębu ewidencyjnego). W przypadku niemożności uczestnictwa w przetargu przez osobę ubiegającą się o nabycie nieruchomości, osoba ją reprezentująca winna przedłożyć Komisji przetargowej stosowne pisemne Pełnomocnictwo do reprezentacji. W razie nie przystąpienia nabywcy do zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny osiągniętej w przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Warunkiem nabycia jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 9, 10 bądź tel. 94 37-34-151 lub 94 37-34-145 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bornesulinowo.pl

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tyt. urzędu oraz opublikowano na stronie internetowej i BIP od dnia 20.06.2017r.

Przetarg w dniu 20 czerwca 2017r

 

PrintFriendly and PDF