Konsultacje uchwał dotyczących utrzymania czystości

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje o rozpoczęciu konsultacji projektów zmiany uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ogłoszenie ogloszenie

Załączniki

1)    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo. w spr zmiany regulaminu czystosci
2)    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w spr zmiany uchwały zasady odbierania odpadow
3)    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. w sprawie zmiany wzoru deklaracji
4)    Formularz konsultacji. formularz konsultacyjny

Print Friendly, PDF & Email