Wsparcie na termomodernizację i wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych

Wsparcie na termomodernizację i wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych

Gmina Borne Sulinowo ogłasza nabór wniosków o przyznanie grantu na wykonanie pełnej termomodernizacji połączonej z wymianą źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Borne Sulinowo.

Granty udzielone zostaną w ramach projektu „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Borne Sulinowo” realizowanego w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Wysokość grantu: 50.000 zł.

Ilość grantów: 6 szt.

Zakres inwestycji: pełna termomodernizacja budynku jednorodzinnego połączona z wymianą źródła ciepła opartego o spalanie paliw kopalnych i zastąpienie go źródłem mniej emisyjnym (wg hierarchii rozpatrywania opcji).

Uprawnieni: osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do oddanego do użytkowania budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie gminy Borne Sulinowo.
(Uwaga: w budynku nie może być zarejestrowana i/lub prowadzona działalność gospodarcza).

O kwalifikacji do programu przesądzi audyt energetyczny. Wykonanie termomodernizacji oznacza wykonanie wszystkich zaleceń określonych w audycie energetycznym prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej EPH+W maks. 150 kWh/m2 na rok.

Każdy budynek mieszkalny zakwalifikowany do programu musi spełniać warunek minimalnej efektywności energetycznej (25%), a wymianę źródła ciepła kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa).

Procedura ubiegania się o dofinansowanie:

1. W celu ubiegania się o grant należy uzupełnić i złożyć druk Zgłoszenia (do pobrania poniżej lub w BOI Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie).
2. Przed złożeniem Zgłoszenia należy zapoznać się z Regulaminem udzielania wsparcia i załącznikami do regulaminu (poniżej).
3. Do Zgłoszenia należy załączyć audyt energetyczny budynku jednorodzinnego objętego zgłoszeniem. W przypadku gdy Zgłaszający nie posiada audytu energetycznego, Gmina Borne Sulinowo zleci jego wykonanie na swój koszt.
4. Weryfikacji zgłoszeń dokona Zespół ds. realizacji projektu powołany Zarządzeniem Burmistrza nr 107/2021 z dn. 31 grudnia 2021 r.
5. W przypadku braków formalnych w Zgłoszeniu, Zgłaszający zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
6. Po uzupełnieniu Zgłoszenia i zakwalifikowaniu do programu, Zgłaszający zostanie powiadomiony o terminie podpisania Umowy o powierzenie grantu.
7. Realizacja zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu Umowy.
8. Przyjęcie Zgłoszenia wymagającego poprawy, uzupełnienia lub konieczności sporządzenia audytu energetycznego budynku nie wstrzymuje oceny pozostałych zgłoszeń.
9. Pierwszeństwo mają poprawne i kompletne zgłoszenia.
10. Grant zostanie wypłacony po zakończeniu i rozliczeniu zadania (refundacja).
11. Trwałość dofinansowanego zadania musi być utrzymana przez co najmniej 5 lat od daty płatności końcowej zrealizowanej przez Województwo Zachodniopomorskie na rzecz gminy Borne Sulinowo.

Zgłoszenia o przyznanie grantu należy składać w BOI Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w terminie od 10 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i kompletnych zgłoszeń.

Informacje na temat dofinansowania, po zapoznaniu się z Regulaminem udzielania wsparcia i załącznikami do regulaminu, można uzyskać pod nr tel. 94 37 34 128.

Regulamin udzielania wsparcia, Zgłoszenie, Rozliczenie umowy oraz wzór Umowy o powierzenie grantu stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Projekt „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Borne Sulinowo” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Całkowita wartość projektu: 355.350,00 PLN
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 355.350,00 PLN

Regulamin udzielania wsparcia

Regulamin udzielania wsparcia

Zał. 1 Zgłoszenie

Zał. 1 Zgłoszenie

Zał. 2 Rozliczenie umowy

Zał. 2 Rozliczenie umowy

Zał. 3 Umowa o powierzenie grantu

Zał. 3 Umowa o powierzenie grantu

Informacja o grancie na BIP http://www.bip.bornesulinowo.pl/index.php?id=281918

 

Print Friendly, PDF & Email