Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla dzieci z terenów poPGR-owskich – AKTUALIZACJA

Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla dzieci z terenów poPGR-owskich – AKTUALIZACJA

KOMUNIKAT ws. sprzętu komputerowego dla dzieci z terenów poPGR-owskich

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie wzywa Wnioskodawców do uzupełnienia złożonych Oświadczeń poprzez dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR (nie dotyczy Wnioskodawców, którzy spełnili powyższe wymaganie).

Nabór Oświadczeń zostaje przedłużony do środy, 27 października br., godz. 15:00.

*******

Uwaga! W dn. 14.10.2021 r. Instytucja Zarządzająca programem zmieniła zasady, Regulamin i dokumenty konkursowe programu (Wzory Oświadczeń Nr 7 i Nr 8).

Od 15. 10.2021 r. uprawnionymi w programie są WSZYSCY mieszkańcy gminy Borne Sulinowo (bez względu na zamieszkiwaną miejscowość), spełniający opisane poniżej warunki programu.

Gmina Borne Sulinowo ogłasza nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020.

Nabór umożliwi określenie ilości osób uprawnionych do udziału w konkursie i złożenie przez gminę wniosku o przyznanie grantu.

UPRAWNIENI

Uczniowie szkół podstawowych i średnich spełniający łącznie wszystkie warunki:

1) uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR);

2) uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;

3) uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;

4) otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej(w tym nauki zdalnej).

ZAKRES POMOCY

  1. nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (jedynie w przypadku podania przez Wnioskodawcę zapotrzebowania i uzasadnienia),
  2. usługa zapewniająca dostęp do Internetu – jedynie w przypadku braku możliwości zapewnienia przedmiotowej usługi we własnym zakresie (Uwaga! Konieczność zakupienia przez Gminę dostępu do Internetu na okres 2 lat obniży wartość sprzętu komputerowego – kwota dofinansowania na 1 osobę jest stała i wynosi 3.500,00 zł).

DOKUMENTY

Aby przystąpić do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:

W przypadku ucznia niepełnoletniego:

  1. Zał. Nr 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO + Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opiekun prawny/rodzic dziecka) >>> Załącznik nr 7
  2. OŚWIADCZENIE DOT. INTERNETU >>> Ośw. dot. Internetu
  3. Uwaga! W celu ułatwienia weryfikacji Oświadczeń, prosimy o dołączanie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR.

W przypadku ucznia pełnoletniego:

  1. Zał. Nr 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ+ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność) >>> Załącznik nr 8
  2. OŚWIADCZENIE DOT. INTERNETU >>> Ośw. dot. Internetu
  3. Uwaga! W celu ułatwienia weryfikacji Oświadczeń, prosimy o dołączanie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

27 października 2021 r. (środa), do godz. 15.00, Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo

WIĘCEJ INFORMACJI

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr lub pod nr tel. 94 37 34 136.

UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany na własność Beneficjentom jedynie w przypadku otrzymania przez Gminę Borne Sulinowo dofinansowania na ten cel.

 

Print Friendly, PDF & Email