Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

W terminie od 1 lutego 2022r. do 28 lutego 2022r. producent rolny może złożyć do Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2021r. do 31 stycznia 2022r.w ramach limitu zwrotu na 2022 rok oraz w przypadku hodowców bydła należy złożyć dokument z AR i MR stwierdzający liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi: 110,00 zł x ilość hektarów użytków rolnych oraz 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi 1,00 zł od litra zakupionego oleju napędowego.

Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego wydana zostanie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1kwietnia 2022r. do 30 kwietnia 2022r. gotówką w siedzibie tut. Urzędu bądź przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Składanie fałszywych oświadczeń, o których mowa w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, cyt.: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Wniosek do pobrania

Print Friendly, PDF & Email