WAŻNE! Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WAŻNE! Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywa się w oparciu o deklarację, jaką musi złożyć każdy właściciel nieruchomości.
Druk pn. „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo”,  należy wypełnić, własnoręcznie podpisać i przesłać lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie Al. Niepodległości 6. Druk ww. deklaracji można również pobrać w Biurze Obsługi Interesanta. W najbliższym czasie zostanie on również przekazany sołtysom poszczególnych sołectw.

Druk deklaracji o wysokości opłaty

Wszelkie pytania dotyczące nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi prosimy kierować na adres e-mail: odpady@bornesulinowo.pl,  bądź telefonicznie (94) 37 34 164.
W naszej gminie wszyscy właściciele nieruchomości zostali objęci nowymi zasadami, zarówno ci, których nieruchomości są zamieszkałe jak i właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (np. biura, instytucje, sklepy szkoły przychodnie, pensjonaty itp.).

Kto jest właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej?  Czytaj więcej ->

Pierwszą deklarację każdy właściciel nieruchomości musi złożyć do dnia 5 marca 2013 r.
Gdy system będzie już w pełni funkcjonował tj. od 1 lipca 2013 r., złożenie pierwszej deklaracji będzie obowiązywało w terminie 14 dni, od kiedy na nieruchomości zamieszka pierwszy mieszkaniec lub powstaną na danej nieruchomości odpady komunalne. Jeżeli w ciągu roku nastąpią zmiany danych, które stanowią podstawę do wyliczenie opłaty, to właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
Właściciel kilku nieruchomości składa odrębną deklarację na każdą z nich!

Print Friendly, PDF & Email