Odbieranie odpadów komunalnych z niezamieszkałych nieruchomości – Deklaracja

Odbieranie odpadów komunalnych z niezamieszkałych nieruchomości – Deklaracja

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Zgodnie z treścią art.6c ust.2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2019, poz. 2010 z późn. zm.), „Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6j ust.3b, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej”.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych ( tj. przedsiębiorstwo, zakład usługowy, sklep, biuro, szkoła, restauracja itp., z wyjątkiem domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) mogą zatem zdecydować, czy odpady komunalne będą przekazywać przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej na podstawie podpisanej z nim umowy, czy zadania te będzie realizowała Gmina Borne Sulinowo.

W związku z powyższym każdy właściciel ww. nieruchomości, który od dnia 01 maja 2020 r. chce lub nie chce zostać objęty gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do dnia 17.04.2020 r. przesłać na adres: Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo stosowne oświadczenie (wzór w załączeniu), w którym wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na objęcie jego niezamieszkałej nieruchomości gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który wyrazi zgodę na przystąpienie do zorganizowanego przez Gminę Borne Sulinowo systemu odbierania odpadów komunalnych wraz z ww. oświadczeniem składa deklarację na odbiór odpadów, na druku obowiązującym od dnia 01.05.2020 r. (wzór w załączeniu)

komunikat

oświadczenie

druk deklaracji 01-05-2020

Print Friendly, PDF & Email