Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji na temat utrzymania czystości i porządku w gminie

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji na temat utrzymania czystości i porządku w gminie

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotyczących projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

I. Zgodnie z uchwałą Nr XLV/481/20l8 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo oraz uchwałą Nr XLVII/534/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, w dniach od 19 lutego 2020 r. do 26 lutego 2020 r. odbyły się konsultacje projektów następujących uchwał…

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji na temat utrzymania czystości i porządku w gminach

Print Friendly, PDF & Email