Konsultacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

Konsultacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje o rozpoczęciu, z dniem 19 lutego 2020 r., konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

1. Przedmiot konsultacji
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie:
1) Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

2) Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty;

3) Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy;

5) Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo;

6) Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
od dnia 19 lutego 2020 r. do dnia 26 lutego 2020 r.

3. Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach. W konsultacjach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Borne Sulinowo oraz w zakresie swojej działalności statutowej, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Borne Sulinowo.

4. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji
Za koordynację i przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialni są: Joanna Mikrut-Chwiałkowska – kierownik ref. ochrony środowiska i rolnictwa i Anna Jabłońska – pracownik ref. ochrony środowiska i rolnictwa.

5. Formy konsultacji
Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i opinie można składać w formie elektronicznej na adres e-mail: odpady@bornesulinowo.pl lub tradycyjnej (papierowej) na adres: Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo, pok. Nr 27.

6. Dokumenty
Projekty uchwał i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej www.bornesulinowo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe oraz Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

7. Wyniki konsultacji
Z przebiegu przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie. Sprawozdanie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

Ogłoszenie

Załączniki

1) Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; Załącznik nr 1

2) Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty; Załącznik nr 2

3) Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Załącznik nr 3

4) Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy; Załącznik nr 4

5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo; Załącznik nr 5

6) Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Załącznik nr 6

Zarządzenie Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

Formularz konsultacyjny

Print Friendly, PDF & Email