UWAGA ROLNICY! Można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

UWAGA ROLNICY! Można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

W terminie od 1 sierpnia 2019r. do 2 września 2019r. producent rolny może złożyć do Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019r. w ramach limitu zwrotu na 2019 rok oraz w przypadku hodowców bydła należy złożyć dokument z AR i MR stwierdzający liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi:
100,00 zł x ilość hektarów użytków rolnych
oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi 1,00 zł od litra zakupionego oleju napędowego.

Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego wydana zostanie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 października 2019r. do 31 października 2019r. gotówką w siedzibie tut. Urzędu bądź przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Składanie fałszywych oświadczeń, o których mowa w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, cyt.:
„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Wniosek do pobrania WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Print Friendly, PDF & Email