PKP Polskie Linie Kolejowe wdrażają procedurę „30-dniową” dla przekwalifikowania lub likwidacji przejazdów kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe wdrażają procedurę „30-dniową” dla przekwalifikowania lub likwidacji przejazdów kolejowych

Informacja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie otrzymał w pismach nr RI.7211.4.2019.IMzdnia 23.07.2019 r. oraz nr Rl.7211.2.2107.IM z 04.12.2017 r. informacje, że drogi na przejazdach kolejowo – drogowych kat. D o numerach identyfikacyjnych*) 210 073 529 oraz 210 089 926 nie posiadają statusu dróg publicznych i nie zostaną wszczęte działania dla nadania drogom statusu dróg publicznych.

Wobec powyższego Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie wdraża procedurę „30-dniową” dla przekwalifikowania w/w przejazdów kolejowo – drogowych do kategorii F (użytku niepublicznego) lub przeprowadzenia likwidacji przejazdu, jeśli nie zgłosi się osoba, osoby lub firmy chętne do użytkowania przejazdu w kategorii F.

Nadmieniamy, że zarządca kolei nie ma w swoim statucie obowiązku zapewnienia dojazdu do nieruchomości lokalnej społeczności. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gmin, zgodnie z art. 7.1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W załączeniu przesyłamy informację o możliwości przejęcia w użytkowanie w/w przejazdów w kategorii F z prośbą o umieszczenie na tablicach samorządu i na stronie internetowej, w okresie od dnia 31.07.2019 r. do 30.08.2019 r.

Informacje o takiej samej treści zostaną również umieszczone przez nas na w/w przejazdach kolejowo – drogowych.”

 

 
 
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email