Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Diabelskie Pustacie

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Diabelskie Pustacie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o przygotowaniu projektów zarządzeń w sprawie uchylenia zarządzenia z dnia 7 maja 2014 roku oraz w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Diabelskie Pustacie PLH320048, o możliwości zapoznania się z treścią projektu dokumentu oraz wniesienia do niego uwag.

Projekt zmiany zarządzenia dostępny jest na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie http://szczecin.rdos.gov.pl/ w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia” oraz w zakładce „Natura 2000 – Plany Zadań Ochronnych”, a także w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin w godzinach 8.00 – 15.00.

Zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których wyznaczono obszar mogą zgłaszać uwagi oraz wnioski do projektu dokumentu w terminie do 12 listopada 2018 r. Uwagi w formie pisemnej należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin.

Zgodnie z art. 28 ust. 3, 4, 9 ustawy o ochronie przyrody po zakończeniu analizy uwag zgłoszonych w ramach prowadzonej obecnie procedury zmiany planu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zapewni możliwość udziału społeczeństwa w procedurze zmian planu na zasadach oraz w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z poważaniem
P. Waloch

OBWIESZCZENIE plan – obszar Natura 2000 Diabelskie Pustacie

PrintFriendly and PDF