Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), z dniem 1 stycznia 2018r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne, wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust.1 pkt.1 cytowanej ustawy Prawo Wodne).

Wpływy z tytułu opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Zgodnie z art. 270 ust.7 ww. ustawy wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Przyjęto kwartalny okres rozliczeniowy dla opłaty.

W związku z powyższym władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowana w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2 – do Burmistrza Bornego Sulinowa do dnia 31 października 2018 roku, dostarczając wypełnione oświadczenie. Oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej na adres: Gmina Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo lub elektronicznej na adres: srodowisko@bornesulinowo.pl.

Po upływie tego terminu zostaną wszczęte postępowania kontrolne w celu ustalenia opłaty.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie BOI, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, pok. 27. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Krystyna Błażejewicz – tel. (94) 37 34 159 /e-mail: srodowisko@bornesulinowo.pl.

Informacja w formie PDF

oświadczenie – zmniejszenie retencji terenowej

PrintFriendly and PDF