Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam…

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo

PrintFriendly and PDF