Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR

Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR

W dniu 5 kwietnia 2018 r., pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości podpisane zostało porozumienie, dotyczące realizacji XVII edycji Programu Stypendiów pomostowych w roku akademickim 2018/2019 (Segment IA – maturzyści pochodzący z rodzin byłych pracowników PGR).

Do obowiązków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jako współorganizatora Programu w Segmencie IA należy wstępna rekrutacja kandydatów oraz rozpropagowanie programu.
Nabór kandydatów na stypendystów przeprowadzony zostanie wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w roku akademickim 2018/2019 (Segment IA).

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i którzy spełnia łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
2) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
3) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
4) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawnością,
5) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Stypendium pomostowe przyznawane jest na okres pierwszego roku dziennych studiów magisterskich. Roczna kwota stypendium wynosi 5000 zł i przekazywana jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł każda, na indywidualne konto stypendystów.

Stypendia przyznaje Komisja Stypendialna, powołana przez Zarząd FEP. Kandydat ubiegający się o stypendium, który spełni w/w warunki wypełnia wniosek on-line na stronie w ww. stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna od 02 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. do godziny 16:00. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przekazuje do Oddziału Terenowego KOWR, najbliższego względem miejsca zamieszkania tj. dla województwa zachodniopomorskiego będzie to KOWR OT w Koszalinie ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin tel. 94 34 73 100 oraz KOWR OT w Szczecinie ul. Matejki 6B, 71-615 Szczecin tel. 91 814 42 00 w terminie do dnia 24 sierpnia 2018r.

Prosimy o współpracę w zakresie informowania uczniów o Programie Stypendiów Pomostowych.
Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2018/2019 Segment IA (wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – www.stypendia-pomostowe.pl

Regulaminy

 

PrintFriendly and PDF