Dzień Seniora

Dzień Seniora

W październiku i listopadzie będziemy obchodzić Dni Seniora 2017 roku. Dzień Seniora będzie celebrowany w kilku wariantach – na poziomie globalnym i lokalnym:
• 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych,
• 20 października jako Europejski Dzień Seniora,
• 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora

Wszystkie daty mają jednak wspólny ceł – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego.

Obchody zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną. Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. W Polsce seniorzy stanowią obecnie 13% populacji, do 2060 roku obywatele powyżej 65 roku życia stanowić zaś będą jedną trzecią populacji. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzie będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

W kalendarzu pojawia się coraz więcej dni, które mają stanowić okazję do celebrowania dojrzałego czy starszego wieku. Dni tego rodzaju zyskują sobie coraz większą popularność, choć zasięg ich obchodów nie jest jeszcze imponujący. Wkrótce będą się cieszyły coraz większym powodzeniem, ze względu na proces starzenia się społeczeństw. Dni poświęcone zagadnieniu starzenia się są okazją do intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych.
Dni Seniora mają na celu uświadamianie społeczeństwu problemów osób starszych.

Informacja

Ulotka – Senior

 

PrintFriendly and PDF