Reforma oświaty w gminie Borne Sulinowo

Reforma oświaty w gminie Borne Sulinowo

Reforma systemu oświaty nakłada na gminy nowe obowiązki. Gminy – jako organy prowadzące – zostały zobligowane do wdrożenia reformy oświaty wprowadzonej ustawą
z dnia 14 grudnia 2016 r. (przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60). Reforma oświaty likwiduje szkoły gimnazjalne i z mocy prawa przekształca z dniem 1 września 2017 r. 6-letnie szkoły podstawowe w 8-letnie szkoły podstawowe.

Wymuszony przepisami ustawy plan sieci szkół, na okres wprowadzania reformy, nie zakłada zmian w obwodach szkolnych.

Ustalając plan sieci publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych i liceum ogólnokształcącym na okres od dnia 1 dnia września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r., a także granice ich obwodów, Rada Miejska w Bornem Sulinowie postanowiła nie wprowadzać zmian w dotychczasowej sieci szkolnej.

Rada Miejska w Bornem Sulinowie podjęła decyzję o wygaszeniu dotychczasowego gimnazjum w Łubowie poprzez włączenie klas 2 i 3 do szkoły podstawowej w Łubowie, gimnazjum w Silnowie poprzez włączenie klas 2 i 3 do szkoły podstawowej w Juchowie, gimnazjum w Bornem Sulinowie poprzez włączenie klas 2 i 3 do liceum ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie.

Ponadto uchwała nie generuje innych kosztów niż te, które wymuszone zostały reformą systemu oświaty i których Gmina nie może uniknąć. Zdaniem Rady przyjęta uchwała jest najlepszym rozwiązaniem wdrożenia reformy oświatowej. Umożliwia uczniom wygaszanych gimnazjów zakończenie edukacji w dotychczasowych budynkach oświatowych, w tym samym otoczeniu. Wyjątek stanowią uczniowie gimnazjum w Silnowie, ale i tu uczniowie wracają do szkoły, w której spędzili 6 lat nauki w szkole podstawowej, ponieważ obwód szkoły podstawowej w Juchowie jest tożsamy z obwodem dotychczasowego gimnazjum w Silnowie. Zakończenie procesu edukacji wygaszanych klas gimnazjalnych zakończy proces wdrażania reformy oświaty.

Zatem począwszy od dnia 1 września 2017 r., zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/362/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na terenie gminy Borne Sulinowo funkcjonują:
1. ośmioletnie szkoły podstawowe:
1) Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie, ul. Bolesława Chrobrego 25, 78-449 Borne Sulinowo;
2) Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Uśmiechu w Jeleniu, 78-446 Jeleń 2;
3) Szkoła Podstawowa im. Pierwszych Osadników w Łubowie, ul. Zakątna 10, 78-445 Łubowo;
4) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie, 78-446 Juchowo 27;
2. trzyletnie liceum ogólnokształcące:
1) Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie.

Publiczne gimnazja, dla których organem prowadzącym była Gmina Borne Sulinowo, z dniem 31 sierpnia 2017 r. zakończyły swoją działalność. Uczniowie dotychczasowych gimnazjów w: Łubowie, Silnowie i Bornem Sulinowie będą kontynuować naukę w klasach gimnazjalnych prowadzonych w szkołach podstawowych w Łubowie i Juchowie oraz w liceum ogólnokształcącym w Bornem Sulinowie, do czasu wygaszenia tych klas, tj. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

PrintFriendly and PDF