Oferta na realizację zadania publicznego w 2017 r. w trybie „małych grantów” – Stowarzyszenie Kulturalne „Folklor”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.
W związku z powyższym do dnia 20 kwietnia 2017 r. na adres e – mail: turystyka@bornesulinowo.pl można zgłaszać uwagi do załączonej oferty.

Piknik Folk

PrintFriendly and PDF