Informacja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku

Informacja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku

Informujemy, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Borne Sulinowo, nie ulegają zmianie. Zadeklarowaną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy uiszczać tak jak w latach ubiegłych, na indywidualny numer konta bankowego, w terminach określonych zgodnie z uchwałą Nr XXV/261/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj.:

 1. za styczeń do 15 lutego danego roku,
 2. za luty do 15 marca danego roku,
 3. za marzec do 15 kwietnia danego roku,
 4. za kwiecień do 15 maja danego roku,
 5. za maj do 15 czerwca danego roku,
 6. za czerwiec do 15 lipca danego roku,
 7. za lipiec do 15 sierpnia danego roku,
 8. za sierpień do 15 września danego roku,
 9. za wrzesień do 15 października danego roku,
 10. za październik do 15 listopada danego roku,
 11. za listopad do 15 grudnia danego roku,
 12. za grudzień do 15 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy.

Wpłat dokonywać można w kasie Banku Spółdzielczego o/Borne Sulinowo bez dodatkowych opłat, w placówkach pocztowych, w placówkach bankowych lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację Burmistrzowi Bornego Sulinowa w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

Print Friendly, PDF & Email