Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 03.08.2020 r. nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Szczecineckiego będzie udzielana w trybie stacjonarnym.

Na nieodpłatne porady prawne można zapisać się za pośrednictwem telefonu i adresu e-mail:

• tel. 94 37 292 25,

• e-mail: pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z elektronicznej rejestracji wizyt na nieodpłatne porady prawne poprzez moduł zapisów publicznych w systemie teleinformatycznym NPP-NPO stworzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Po kliknięciu w link strona internetowa zostanie przekierowana do modułu zapisów dla Powiatu Szczecineckiego – należy wybrać opcję z podpunktu 3 „Porady i mediacje świadczone w punktach” i następnie wybrać punkt NPP, dzień i godzinę porady w celu zapisania.

Więcej na stronie Starostwa Powiatowego->>>

****************

WYKAZ JEDNOSTEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO->>>

**************** 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne porady obywatelskie dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osób doświadczającym trudności w komunikowaniu się

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie poza punktem, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoba uprawniona zainteresowana skorzystaniem z bezpłatnej porady prawnej lub obywatelskiej powinna zgłosić zamiar skorzystania z porad na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając zgłoszenie:
• pocztą elektroniczną na adres: pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl lub
• telefonicznie pod numer: 94 372 92 25 lub
• faksem pod numer: 94 37 292 56

**************** 

Starosta Szczecinecki informuje, że z dniem 2 stycznia 2019 r. na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu szczecineckiego tj. 
w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek;
w Urzędzie Miasta i Gminy Biały Bór przy ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór;
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przy ul. Lipowa 6, 78-449 Borne Sulinowo;
w Urzędzie Gminy w Grzmiącej przy ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca;
w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach przy ul. Wojska Polskiego 15, 78-460 Barwice

będzie można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 94 372 92 25 oraz mailowo pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w 2019 r.

Kto może skorzystać. Z nieodpłatnych porad obywatelskich może skorzystać każda osoba. Z nieodpłatnych porady prawnych, osoba uprawniona której nie stać na odpłatne porady
i która złoży stosowne oświadczenie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz porad obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Forma zapisu.
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 94 372 92 25 oraz mailowo pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lubwskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
nieodpłatną mediację, lub sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne porady obywatelskie obejmują:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej,
podniesienie świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu.

W razie potrzeby, sporządzany będzie wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomagana jego realizacja. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

Wykaz miejsc, w których świadczona jest darmowa pomoc prawna:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16
78-400 Szczecinek pok. nr 001 (parter)
Interesanci przyjmowani są w:
– poniedziałki, w godzinach 09:00-16:00,
– czwartki, w godzinach 11:00-17:00,
– piątki, w godzinach 09:00-16:00.

Gmina Biały Bór
Urząd Miasta i Gminy w Białym Borze
ul. Żymierskiego 10
78 – 425 Biały Bór
pok. nr 16 (parter)
Interesanci przyjmowani są w:
– poniedziałki, w godzinach 10:00-18:00.

Gmina Borne Sulinowo
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo
(parter)
Interesanci przyjmowani są w:
– wtorki, w godzinach 08:00-15:00,
– środy, w godzinach 08:00-13:00.

Gmina Grzmiąca
Urząd Gminy w Grzmiącej
ul. 1 Maja 7
78-450 Grzmiąca
(parter)
Interesanci przyjmowani są w:
– poniedziałki, w godzinach 13:00-17:00,
– wtorki, w godzinach 13:00-17:00.

Gmina Barwice
Ośrodek Kultury i Turystyki
ul. Wojska Polskiego 15
78-460 Barwice
pok. nr 1
Interesanci przyjmowani są w:
– środy, w godzinach 15:00-19:00,
– czwartki, w godzinach 15:00-19:00,
– piątki, w godzinach 15:00-19:00.

**************** 

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Borne Sulinowo
– na parterze budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
ul. Lipowa 6, tel. 94 37 331 83.


mgops

 ****************

 

Print Friendly, PDF & Email