Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Każdy rodzic wie, że wychowywanie dzieci to nie tylko wielka odpowiedzialność, ale i ciężka praca. I do tego bardzo kosztowna. Im więcej dzieci, tym większe wydatki, większy wysiłek organizacyjny. Ale są też ogromne plusy – większa rodzina to także więcej miłości okazywanej nam przez pociechy.

Duża rodzina to także większe wydatki. Niezależnie od tego czy zarabia się płacę minimalną czy też znacznie powyżej średniej krajowej, utrzymanie tak licznej rodziny to znaczne obciążenie dla budżetu. Przy trójce czy czwórce dzieci na dalszy plan schodzą zajęcia plastyczne, muzyczne czy też sportowe, a opłaty za żłobek czy przedszkole płacone potrójnie czy czterokrotnie także odciskają się na domowych finansach.

Dlatego z przyjemnością informujemy, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).

Celem Programu jest:
1)    umacnianie roli rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny wielodzietnej,
2)    wzmocnienie kondycji bytowej rodzin wielodzietnych,
3)    promowanie modelu rodziny wielodzietnej,
4)    kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
5)    zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych poprzez zwiększenie dostępności świadczeń i różnego rodzaju zajęć dla członków rodzin wielodzietnych,
6)    promowanie modelu rodziny z dziećmi i przełamanie niekorzystnego stereotypu wiążącego wielodzietność z ubóstwem i patologią.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny dotyczy instytucji ogólnokrajowych. Poprzez system ulg w opłatach ma ułatwić m.in. dostęp do komunikacji publicznej, do zarządzanych przez administrację państwową placówek kulturalnych, jak muzea i galerie, placówek sportowych czy bezpłatny (ulgowy) wstęp do parków narodowych.

Ogólnopolski program dla rodzin wielodzietnych obsługiwany przez Urząd Miejski w Bornem Sulinowie adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Borne Sulinowo.
Programem zostaną objęte rodziny, niezależnie od ich sytuacji materialnej, zamieszkałe pod wspólnym adresem składające się z rodziców (rodzica/opiekunów) mających na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci:
–    w wieku do ukończenia 18 roku życia,
–    w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku dziecka kontynuującego naukę w szkole lub w szkole wyższej,
–    bez ograniczeń wiekowych – dla dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
oraz dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

Karta Dużej Rodziny – informacje>>>

Informacje na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej>>>

Wniosek->>>

PrintFriendly and PDF