Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 6 lipca 2022 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo wraz z prognozą oddziaływań na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 6 lipca 2022 r.