Rekrutacja do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

Rekrutacja do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ogłasza rekrutację do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program realizowany jest przez Gminę Borne Sulinowo – Miejsko-Gminny

Oferta Stowarzyszenia „Stacja Kultura” złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „Przegląd Piosenki Senioralnej – Na ukraińska nutę”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.