Oferta Stowarzyszenia „STACJA KULTURA” złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „Spektakl słowno – muzyczny pn. „Mieszały im w życiu i farbach”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.