Oferta Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa na realizację zdania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. Spotkanie Miłośników Pojazdów Militarnych Borne Sulinowo 2021

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.