Wyniki naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w 2021r.

W dniu 14 stycznia 2021 r. ogłoszono nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Borne Sulinowo w 2021r. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  www.bornesulinowo.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń magistratu.

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę obecną sytuację spowodowaną COVID-19 oraz ograniczeniami w obsłudze klienta, zachęcamy Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną. Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Oferta SZCZECINECKIEJ LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. -”WYDAWNICTWO ULOTKA: TRASA ROWEROWO – PIESZA PO BUNKRACH SEKTORA XVI POLIGONU GROSS BORN”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Program – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Program – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Na terenie gminy Borne Sulinowo do 31 grudnia 2020r. realizowano program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2019-2020, finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Celem programu było wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych w związku z COVID-19

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych w związku z COVID-19

Informujemy, że  z dniem 5 stycznia br. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Realizatorem zadania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Szczegółowe informacje dostępne są w opublikowanym załączniku