Reforma oświaty w gminie Borne Sulinowo

Reforma oświaty w gminie Borne Sulinowo

Reforma systemu oświaty nakłada na gminy nowe obowiązki. Gminy – jako organy prowadzące – zostały zobligowane do wdrożenia reformy oświaty wprowadzonej ustawą
z dnia 14 grudnia 2016 r. (przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60). Reforma oświaty likwiduje szkoły gimnazjalne i z mocy prawa przekształca