INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

W wyniku przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2013 r. otwartego konkursu na realizację zadania własnego gminy Borne Sulinowo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert – dokonano wyboru organizacji pozarządowej, która otrzyma dotację na realizację zadania publicznego w 2013 r. Konkurs

MAŁE GRANTY

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1534) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego poza trybem otwartego konkursu