MAŁE GRANTY

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) gmina Borne Sulinowo może zlecić organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym