Zaproszenie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Zaproszenie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o granty na doradztwo w ramach projektu „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP” Działanie 1.16 RPO WZ 2014-2020, które odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. (czwartek), o godz.

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2018 r. – Stowarzyszenie Be Happy

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku

Fundusz Pomerania

Fundusz Pomerania

Fundusz Pomerania (dawniej Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.) aktywnie wspiera rozwój firm na terenie województwa zachodniopomorskiego oferując im bezgotówkową formę wniesienia wadium do przetargów publicznych.

Jednocześnie Fundusz Pomerania spełnia warunki o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tzn. jest podmiotem

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

W wyniku ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2018 r., otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert – dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji: Informacja

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej – otwarty konkurs ofert 2018 rok:

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej – otwarty konkurs ofert 2018 rok:

Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań publicznych w 2018 r.:

 

Bezgotówkowe wadium przetargowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bezgotówkowe wadium przetargowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Poręczenia wadiów

Charakterystyka produktu:

  • Poręczenie zastępuje wpłatę wadium w formie pieniężnej
  • Poręczenie jest udzielane na okres związania ofertą, nie dłużej niż 90 dni
  • Maksymalna kwota jednostkowego poręczenia 500.000,00 zł
  • Maksymalna wartość przyznanego odnawialnego limitu poręczeń wadialnych 1.000.000,00 zł
  • Odnawialny limit poręczeń wadialnych przyznawany na okres jednego roku.

Korzyści dla przedsiębiorcy: