Sprawozdanie z konsultacji

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. sprawozdanie->