Konsultacje publiczne projektu „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030″

Konsultacje publiczne projektu „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030″

Informacja dotycząca Konsultacji publicznych projektu „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030″

W ostatnich latach miejscem określenia celów i działań rozwojowych wsi, rolnictwa i rybactwa była Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 przyjęta przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2012 r. Stanowiła ona część systemu dokumentów

Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu

Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie będzie ogłaszał nabór wniosków dla samorządów z terenu woj. zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2019r.

Zadanie obejmować będzie demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Fundusz dopuszcza możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu,

Sprawozdanie z konsultacji dotyczących utrzymania czystości i porządku

Sprawozdanie z konsultacji dotyczących utrzymania czystości i porządku

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotyczących projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

1. Zgodnie z uchwałą Nr XLV/481/2018 Rady Miejskiej w Bornem

Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje o rozpoczęciu z dniem 16 maja 2019 r. konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

1/ Przedmiot konsultacji Projekty uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie:

  • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej

Wędkowanie na jeziorze Śmiadowo

Wędkowanie na jeziorze Śmiadowo

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje, że z dniem 1 stycznia 2018r., za amatorski połów ryb na jeziorze Śmiadowo, użyczonym od Starostwa Powiatowego w Szczecinku, administrowanym przez Gminę Borne Sulinowo wprowadzona została (zgodnie z zarządzeniem NR 92/2017 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie: zasad udostępnienia do celów amatorskiego

Nie wypalaj traw!

Nie wypalaj traw!

Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu.

Przepis dotyczący zakazu wypalania gruntów rolnych znajduje

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących
jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych