Plan ochrony rezerwatu Diabelskie Pustacie”

Istnieje możliwość zapoznania się z projektem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Diabelskie Pustacie”. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w terminie do dnia 13 maja 2013 r. pisemnie na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Obwieszczenie->