Światowy Dzień bez Tytoniu

Światowy Dzień bez Tytoniu

Zbliża się Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzony 31 maja. Hasło przewodnie tegorocznej akcji ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia brzmi: „Tytoń i zdrowie płuc”.

Światowy Dzień bez Papierosa został zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia w 1987 roku, aby przypominać ludziom o szkodliwym działaniu papierosów i zachęcać ich do wizyt u lekarzy

Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu

Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie będzie ogłaszał nabór wniosków dla samorządów z terenu woj. zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2019r.

Zadanie obejmować będzie demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Fundusz dopuszcza możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu,

Sprawozdanie z konsultacji dotyczących utrzymania czystości i porządku

Sprawozdanie z konsultacji dotyczących utrzymania czystości i porządku

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotyczących projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

1. Zgodnie z uchwałą Nr XLV/481/2018 Rady Miejskiej w Bornem

Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje o rozpoczęciu z dniem 16 maja 2019 r. konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

1/ Przedmiot konsultacji Projekty uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie:

  • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej

Wędkowanie na jeziorze Śmiadowo

Wędkowanie na jeziorze Śmiadowo

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje, że z dniem 1 stycznia 2018r., za amatorski połów ryb na jeziorze Śmiadowo, użyczonym od Starostwa Powiatowego w Szczecinku, administrowanym przez Gminę Borne Sulinowo wprowadzona została (zgodnie z zarządzeniem NR 92/2017 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie: zasad udostępnienia do celów amatorskiego

Nie wypalaj traw!

Nie wypalaj traw!

Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu.

Przepis dotyczący zakazu wypalania gruntów rolnych znajduje

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących
jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji 2019 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, na których wypoczynek łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:
• wad postawy i chorób układu ruchu,
• chorób układu oddechowego.

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci jest bezpłatny i trwa 21 dni.
Transport wynajętym

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
– Prace naukowe (m.in.